Program i nauczyciele

Program realizowany jest przez doskonale wykwalifikowanych nauczycieli kanadyjskich i polskich w oparciu o podstawę programową MEN. Do naszego zespołu okazjonalnie dołączają także wykwalifikowani nauczyciele z USA i Wielkiej Brytanii. Program uwzględnia metody pracy projektowej z zastosowaniem metod zarządzania danymi oraz krytycznego myślenia i rozumowania.

Program nauczania kładzie szczególny nacisk na:

 • obszar lingwistyczny
 • wstęp do nauki efektywnego pisania i czytania (critical reading & writing skills)
 • wstęp do nauki wystąpień publicznych/ debata publiczna/
 • nauka prezentacji i autoprezentacji
 • pracę metodą projektową
 • umiejętności i strategia rozwiązywania testów
 • planowanie zadań i pracę w zespole

Dziedziny, które są elementami wchodzącymi w skład naszego międzynarodowego programu to:

 • ATL nauka poprzez dobór różnych form i metod /Approaches to Learning (ATL)
 • CAS działania społeczne i wolontariat /Community & Service (CAS)
 • HSE edukacja prozdrowotna i budowanie świadomości społecznej /Health and Social Education (HSE)
 • E świadomość ekologiczna /Environments (E)
 • HI odkrywanie wpływu człowieka na świat /Human Ingenuity (HI)

 

Wybrane zajęcia realizowane w ramach tygodni warsztatowo-projektowych:

1. Edukacja dla bezpieczeństwa

Zakres warsztatów obejmuje zagadnienia z szeroko pojętej  obrony cywilnej i metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Podczas nauki uczniowie są także szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. W zakresie warsztatów mieści się tematyka typowo wojskowa, ogólne informacje o rodzajach broni oraz wybrane wiadomości z zakresu prawa międzynarodowego i konfliktów zbrojnych  Warsztaty mogą być realizowane podczas wyjazdu integracyjnego.

2. Zajęcia ” Burza mózgów” i praca zespołowa/Brain Storming Lessons/Team Work

Zajęcia polegają na przydzieleniu poszczególnym grupom uczniów określonych zadań do zaplanowania i wykonania pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli. Zostały przygotowane przy współpracy z grupą specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach środków z programu „Kapitał Ludzki” Unii Europejskiej. Celem zajęć jest sprawdzenie jak uczniowie poradzą sobie z przedstawionym problemem i przekazanie im kompetencji kluczowych do aktywnego działania w grupie.

3. Nauka pisania listów aplikacyjnych ( Personal essay)

Podczas zajęć z języka angielskiego będziemy pisać listy aplikacyjne. Wyobrazimy sobie, iż aplikujemy o stypendium zagraniczne i pragniemy zwrócić na siebie uwagę osób czytających naszą pracę. To proste ćwiczenie pozwoli nam pisać dobre wypracowania, rozwinąć wyobraźnię, wykorzystać sprawdzone pomysły … a być może wykorzystać w części gotowy materiał przy aplikowaniu na stypendia zagraniczne w liceum. Uczymy się zasad pisania dobrego listu aplikacyjnego – w gimnazjum napiszemy łącznie 6 takich listów.

4. Zajęcia z prezentacji publicznej (Public Presentation)

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z tajnikami prezentacji przy wykorzystaniu języka angielskiego, uczą zasad dobrej i ciekawej prezentacji.

5. Zajęcia z elementami debaty publicznej (Public debate)

Zajęcia mają na celu pokazanie młodym ludziom, czym jest debata publiczna, w jakim celu i kiedy jest prowadzona ale także ma nauczyć trudnej sztuki argumentacji.

6. Planowanie rozwoju personalnego metoda STOP/START/CONTINUE

W ramach programu monitorujemy profil osobowy ucznia, czuwamy nad jego samorozwojem i wskazujemy mu metody oraz sposoby działania. Projekt opracowany został przy współpracy Specjalistów od rozwoju personalnego.

7. Nauka sporządzania planu

Plan jest nieodłącznym elementem każdego skutecznego działania. Plan jest też podstawą sukcesu. Uczniowie mają za zadanie określić swoje mocne strony, tworzą plan, stawiają sobie cele krótkookresowe i długookresowe, są rozliczani z realizacji tych celów, analizują przyczyny niepowodzenia, modyfikują plan i dostosowują go do zmieniającego się otoczenia. Dodatkowym celem jest wychowanie ludzi zdolnych do poszukiwania informacji i samodzielnych.

Szkoła, którą polubisz!