Program profilaktyki

The Middle International School of Warsaw (MIS)

Program profilaktyki rozumiany jest jako integralna część oddziaływań wychowawczych, a także dydaktycznych szkoły.

Podstawa programu to założenie, że działania profilaktyczne są najskuteczniejsze, gdy środowisko szkolne:

- stanowi miejsce realizacji ważnych potrzeb psychologicznych, m.in. bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności;
– stwarza możliwości rozwoju osobowego;
– dostarcza umiejętności radzenia sobie lub oferuje konkretną pomoc w sytuacjach trudnych.

Kameralny charakter placówki stwarza warunki dla częstych, bezpośrednich kontaktów między nauczycielami a uczniami (również rodzicami), dając możliwość monitoringu aktualnych problemów. Istnieje zatem przepływ informacji pozwalający na podejmowanie adekwatnych działań.

Program profilaktyki ma służyć nadaniu spójności tymże działaniom poprzez stworzenie ram merytoryczno-organizacyjnych.

ETAPY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI

  1. Diagnoza potrzeb

Zadaniem wychowawców klas jest pozyskanie, do 30 września każdego roku, informacji dotyczących funkcjonowania uczniów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych lub podczas wyjazdów szkolnych. Ich źródłem są relacje nauczycieli, samych uczniów, psychologa szkolnego, ewentualna dokumentacja przekazana szkole (opinie psychologiczne, zaświadczenia lekarskie, itp.). Tego rodzaju wiedza staje się podstawą do ustalenia zakresu i kategorii problemów dotyczących zagrożenia środkami psychoaktywnymi, daje możliwość ustalenia potencjalnych źródeł problemów w nauce, zachowań agresywnych, trudności przystosowawczych. Stanowi ona podstawę do określenia metod i sposobów realizacji programu.

  1. Cele programu profilaktyki

Określenie celu jak również metody realizacji są związane ściśle z diagnozą aktualnych potrzeb. Ze względu na zakres problemu będzie on bardziej zorientowany na działania prewencyjne lub interwencyjne. Cel podstawowy to kształtowanie postaw zorientowanych na poszukiwanie alternatywnych wobec zażywania środków zmieniających świadomość sposobów realizowania potrzeb młodego człowieka, atrakcyjności towarzyskiej, oryginalności poczucia znaczenia, stymulacji bądź redukcji napięcia, itp.

  1. Metody i sposób realizacji

A/ Metody stosowane w ramach programu profilaktyki wiążą się ściśle z programem wychowawczym szkoły (Załącznik nr 2 do Statutu).

B/ Spotkania z psychologiem mają charakter warsztatów tematycznych z zakresu asertywności, umiejętności interpersonalnych, mechanizmów radzenia sobie ze stresem, procesów decyzyjnych.

C/ Zagadnienia uzależnień włączone są w treści merytoryczne biologii i wiedzy o społeczeństwie.

D/ Zakres i forma współpracy z rodzicami ustalona zostaje na spotkaniu poświęconym zagrożeniom.

E/ Do współpracy w realizacji programu przewidziane są osoby wyspecjalizowane w realizowaniu zajęć dotyczących problematyki uzależnień (MONAR, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii lub inne). Problemy dotyczące poszczególnych uczniów rozwiązywane są we współpracy dyrekcji, wychowawców, rodziców, psychologa.

F/ Finansowanie programu odbywa się ze środków własnych szkoły, a w miarę możliwości również we współpracy z organizacjami realizującymi zadania profilaktyczne.

  1. Kontrola realizacji programu i jego efektywności

Ze względu na charakter obu szkół monitoring efektów programu możliwy jest dzięki bezpośredniej obserwacji oraz informacji zwrotnej pozyskanej od osób zaangażowanych w proces dydaktyczny i wychowawczy (nauczyciele, rodzice). Jako narzędzie wspomagające mogą być wprowadzone ankiety.

Szkoła, którą polubisz!