Program wychowawczy

Gimnazjum Dwujęzycznego The Middle International School of Warsaw (MIS)

ROZDZIAŁ I

CHARAKTER SZKOŁY

Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) jest szkołą kameralną i jako taka dąży z jednej strony do jak najbardziej rodzinnych, w jak najmniejszym stopniu sformalizowanych, stosunków międzyludzkich opartych na współpracy, empatii, życzliwości, tolerancji i otwartości, a z drugiej – do jak największej skuteczności merytorycznej. Z takiego charakteru szkoły wynika określony program wychowawczy, zakładający dwa ogólne cele:

1. Rozbudzenie w uczniach potrzeby i umiejętności poznania innych ludzi oraz samego siebie.

2. Uczenie współodczuwania, ponoszenia odpowiedzialności za jakość kontaktów

międzyludzkich w najbliższym otoczeniu, radzenie sobie z napięciami i stresami.

3. Pomaganie uczniom w zdobyciu umiejętności samokontroli i samorealizacji, w skrystalizowaniu zainteresowań i planów życiowych.

ROZDZIAŁ II

KSZTAŁTOWANIE POSTAW JAKO NAJWAŻNIEJSZY CEL

W odczuciu osób współtworzących szkołę edukacja musi wykraczać poza ramy intelektualne. Zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, choć bardzo ważne, nie ukształtują osoby prawdziwie twórczej, otwartej, aktywnej, mogącej zmieniać świat na lepsze. Dlatego też celem szkoły – którego realizacja prowadzi również do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności na najwyższym poziomie – jest kształtowanie postaw, opartych na zasadach etycznych.

Postawy uczniów wspierane przez szkołę to:

1. Zaangażowanie w proces uczenia się, wykazywanie wytrwałości, samodyscypliny i odpowiedzialności.

2. Znajdowanie przyjemności w uczeniu się, chętne wkładanie wysiłku w ten proces.

3. Pewność siebie, proaktywność, odwaga i kreatywność w podejmowaniu odpowiednich wyborów i decyzji.

4. Niezależność w myśleniu i działaniu.

5. Ciekawość procesów uczenia się.

6. Ciekawość świata i jego mieszkańców.

7. Empatia. Stawianie siebie w sytuacji innych w celu zrozumienia ich sposobu myślenia

i emocji. Reagowanie na potrzeby innych.

8. Współpraca i synergia. Nawyk współdziałania oraz umiejętność pełnienia różnych ról – w

zależności od sytuacji – liderów lub wykonawców.

9. Szacunek dla siebie, innych i świata dookoła. Wrażliwość na różnice i odmienności i docenianie ich piękna.

ROZDZIAŁ III

NAUCZYCIEL

Tak sformułowane cele procesu wychowawczego nakładają określone zadania na kadrę pedagogiczną zatrudnioną w szkole. Każdy nauczyciel staje się wychowawcą. Oznacza to w praktyce, że każdy nauczyciel musi mieć trzy – niezbędne, by stać się wychowawcą, cechy osobowości:

– autentyzm,

– dojrzałość emocjonalną,

– zdolności empatyczne.

Autentyzm nauczyciela polega na tym, że rzeczywiście doświadcza on tych uczuć, które manifestuje, że wyznaje te przekonania, które wyraża, a jego postępowanie jest zgodne z tym, co głosi.

Dojrzałość emocjonalna przejawia się w tym, że nauczyciel darzy każdego ucznia akceptacją i życzliwością, nie angażując się w osobiste sympatie czy niechęci względem niego.

Zdolności empatyczne polegają na umiejętności wnikania w psychikę drugiego człowieka i współuczestniczenia w jego przeżyciach, zrozumieniu tych przeżyć.

Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum poza wymaganiami merytorycznymi i formalnymi muszą więc spełniać dużo trudniejsze kryteria.

Muszą być twórczy. Muszą charakteryzować się godnością osobistą, etyką zawodową, życzliwością, radością i pasją zmieniania siebie i swojego otoczenia na lepsze.

Praca wychowawcza nie może opierać się tylko na szacunku, na formalnym autorytecie nauczyciela, czy też na płaszczyźnie administracyjnych, formalnych żądań i powinności oraz na systemie kar i nagród.

Praca wychowawcza, by była skuteczna, musi być dziełem nauczycieli-przewodników, pomagających uczniom rozbudzać w sobie potrzeby intelektualne, postawy prospołeczne, umiejętności empatyczne oraz dążenie do samorealizacji.

Nauczyciele powinni rozumieć, że proces rozwoju osobowości dotyczy nie tylko uczniów, lecz w równym stopniu kadry pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

ROLA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Nad kształtem kontaktów międzyludzkich w szkole czuwa psycholog szkolny, który:

– może prowadzić warsztaty psychologiczne podczas „zielonych szkół” i wyjazdów

integracyjnych,

– realizuje programy wychowawcze i profilaktyczne,

– zapewnia bieżącą pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów.

Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności dotyczące funkcjonowania w grupie,

wzajemnych relacji, umiejętności interpersonalnych, a także mechanizmów radzenia sobie ze stresem i procesów decyzyjnych. Wykonują ćwiczenia budujące empatię, a także wzmacniające poczucie własnej wartości, poznają różne poziomy komunikacji, uczą się aktywnie słuchać, przełamywać bariery komunikacyjne. Tematem zajęć jest również agresja i jej zapobieganie, źródła uprzedzeń, reakcje tłumu, wpływ środków masowego przekazu na indywidualne postawy i decyzje. Część zajęć poświęcona jest profilaktyce uzależnień. Wpływ na tematykę zajęć mają także uczniowie. Możliwe jest modyfikowanie programu ze względu na aktualne potrzeby wynikające z ustaleń z wychowawcami, bądź innymi osobami z grona pedagogicznego.

ROZDZIAŁ V

TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Wszystkie zajęcia prowadzone w szkole spełniają funkcje wychowawcze np.:

1. Rozwijanie uczuć patriotycznych, budzenie świadomości przynależności do Europy i świata – lekcje języka polskiego, historii, problemów współczesnego świata, wiedzy o społeczeństwie, przysposobienia obronnego, geografii.

2. Kształcenie wrażliwości estetycznej – lekcje plastyki, języka polskiego, warsztaty

teatralne, koncerty organizowane w szkole, wychodzenie na wystawy, programy

artystyczne przygotowywane przez uczniów.

3. Wyrabianie nawyków zdrowego trybu życia, troski o własny organizm – lekcje

biologii, wychowania fizycznego, psychologii, chemii, fizyki.

4. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej – lekcje biologii, geografii, etyki.

5. Uczenie dokonywania odpowiedzialnych wyborów życiowych – lekcje etyki, religii,

psychologii, języka polskiego, godziny wychowawcze.

ROZDZIAŁ VI

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

1. Troska o uczniów, interesowanie się ich problemami, organizowanie wspólnych

wyjazdów, wyjść do teatru, kina i innych przedsięwzięć.

2. Współpraca z rodzicami (organizowanie zebrań, kontakty telefoniczne).

3. Czuwanie nad frekwencją uczniów.

4. Prowadzenie dziennika lekcyjnego.

5. Założenie zeszytu uwag, dołączonego do dziennika lekcyjnego, zgodnie z

obowiązującym w szkole systemem oceniania zachowania.

6. Prowadzenie godzin wychowawczych.

7. Współtworzenie platformy edukacyjnej.

ROZDZIAŁ VII

DIALOG SZKOŁY Z RODZICAMI

Niezwykle ważną kwestią staje się stała i ścisła współpraca szkoły z rodzicami uczniów.

Zebrania, ustalone w Kalendarium Roku Szkolnego, jak i te, aranżowane przez

wychowawców, innych nauczycieli, rodziców lub uczniów służą przede wszystkim

informowaniu rodziców o szkolnym funkcjonowaniu ich dzieci, ale także pomagają zacieśnić współpracę z młodzieżą. Trójstronna współpraca – uczniów, ich rodziców i szkoły – prowadzi do szybkiego rozwiązywania powstałych problemów.

Kontakt szkoły z rodzicami, oprócz spotkań w szkole, jest również utrzymywany za

pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy edukacyjnej, dziennika elektronicznego oraz telefonu.

ROZDZIAŁ VIII

ROLA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

W trosce o rozwój zainteresowań uczniów proponujemy zajęcia pozalekcyjne o możliwie szerokim zakresie tematycznym, spotkania akademickie, wyjazdy na „Zielone Szkoły” ,

warsztaty teatralne, przedmiotowe, plenery malarskie i fotograficzne, spotkania z wybitnymi osobistościami świata nauki, kultury, polityki, świata mediów.

Szkoła, którą polubisz!