Statut

THE MIDDLE INTERNATIONAL SCHOOL OF WARSAW (MIS)

GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO
Zaktualizowany dnia 1 stycznia 2019 roku 

 

Dział I

Postanowienia ogólne 

 • 1

 

 1. Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) zwane dalej „MIS” lub „Szkołą” jest szkołą niepubliczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami).
 2. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne Pro Bono Linguae, reprezentowane przez Zarząd zwanym dalej „Zarządem Szkoły” lub „Zarządem”.
 3. Niniejszy statut zwany dalej „statutem” reguluje ustrój MIS oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania Szkoły.
 4. Siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Jagielskiej 2.

 

 • 2

Szkoła jest samorządną społecznością uczniów, nauczycieli i rodziców kierowaną przez jej organy.

 

 • 3
 1. W Gimnazjum Dwujęzycznym The Middle International School of Warsaw (MIS) realizowany jest Szkolny Zestaw Programów Nauczania opracowany przez zespół nauczycieli MIS w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz równolegle program zagranicznej organizacji.
 2. Integralną częścią szkolnego zestawu programów są założenia dotyczące organizacji pracy, zasady oceniania uczniów, program profilaktyki, program wychowawczy oraz programy nauczania.

 

 • 4

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty  i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

Dział II

Cele i zadania Szkoły 

 1. Celem Szkoły jest jak najlepsze wykształcenie uczniów i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w kraju i za granicą. W takim samym stopniu chcemy ułatwić młodzieży kontakty zagraniczne, w tym wymianę młodzieży, oraz doskonalenie metod pracy w nauce języków obcych.
 2. Naszym celem jest również wprowadzenie uczniów w świat wiedzy, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności w swobodnym posługiwaniu się wiedzą, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji oraz aktywnego udziału w życiu społecznym.
 3. Edukacja i wychowanie, jako proces integralny, realizowane są w warunkach poszanowania godności ucznia oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 4. Naszą zasadą jest dostosowanie treści, metodyki i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, także w sposób zindywidualizowany, uwzględniający potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów wymagających zajęć wspomagających.
 5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

 

 • 5
 1. Szkoła może przekraczać ramowy plan nauczania przyjęty dla szkół publicznych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego Szkołę.
 2. Dyrektor określa ofertę dydaktyczną Szkoły, kierując się charakterem placówki.

 

Dział III

Organy Szkoły 

 • 6
 1. Organami Szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Uczniowski.
    

Rozdział 1

Dyrektor Szkoły 

 • 7 
 1. Najwyższym organem Szkoły jest Dyrektor.
 2. Dyrektor Szkoły:
  1. kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  4. dysponuje powierzonymi przez Zarząd środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie,
  5. odpowiada za właściwe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Szkoły,
  6. jest kierownikiem dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i innych osób zatrudnionych,
  7. prowadzi awans zawodowy nauczycieli,
  8. po zasięgnięciu opinii Zarządu zatrudnia lub zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
  9. po zasięgnięciu opinii Zarządu przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły,
  10. może przydzielić nauczycielom stałe lub jednorazowe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową, na podstawie której nauczyciele są zatrudniani, oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze i inne wynikające z organizacji pracy Szkoły,
  11. przedstawia Zarządowi Szkoły projekt budżetu na kolejny rok szkolny do 30 czerwca, a do 30 września ostateczny budżet MIS na bieżący rok szkolny,
  12. opracowuje i przedstawia Zarządowi Szkoły do zatwierdzenia założenia dotyczące organizacji pracy, program wychowawczy, program profilaktyki, zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz programy nauczania,
  13. skreśla uczniów z listy uczniów w sytuacjach przewidzianych w niniejszym statucie.

 

 • 8

 

 1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Szkoły.
 2. Nadzór nad pracą Dyrektora sprawuje Zarząd Szkoły.
 3. Dyrektor może powołać swojego zastępcę po zasięgnięciu opinii Zarządu Szkoły.
 4. Dyrektor może brać udział w posiedzeniach organu prowadzącego.
 5. Dyrektor jest powiadamiany i ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez wychowawców lub organa Szkoły.

 

 

Rozdział 2 

Rada Pedagogiczna 

 • 9 
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady, osoby reprezentujące Zarząd Szkoły lub osoby zaproszone na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Szkoły, który kieruje jej pracą lub nauczyciel przez niego wyznaczony.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty.  
 • 10

 

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów i programów, w tym programu profilaktyki i wychowawczego Szkoły przedkładanych przez Dyrektora,
  2. uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,
  4. ustalenie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
  5. podejmowanie działań dyscyplinarnych w tym uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
  6. opracowanie i określanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie form wyróżniania uczniów. 
 • 11

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 2. organizację pracy Szkoły: w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 3. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,
 4. opracowanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy Szkoły,
 5. projekty regulaminu Szkoły.

 

 • 12

 

 1. Rada Pedagogiczna działa według zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły regulaminu.
 2. Rada Pedagogiczna ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolne zestawy podręczników.
 3. Opinie i uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Protokolarz Rady Pedagogicznej przechowuje Dyrektor Szkoły.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w posiedzeniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców bądź opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

Rozdział 3

Samorząd Uczniowski

 

 • 13

 

 1. W Szkole może działać Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie poszczególnych oddziałów klasowych Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
 5. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły propozycje i opinie w sprawach organizacji :
  1. programu dydaktyczno – wychowawczego,
  2. imprez szkolnych, spotkań, warsztatów i pikników,
  3. wycieczek i wyjazdów,
  4. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

 

 • 14 
 1. Samorząd Uczniowski współpracuje ze Szkołą w zakresie:
  1. zaznajomienia uczniów z programem nauczania i wychowania oraz stawianymi im wymaganiami,
  2. zapewnienia jawnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. organizacji życia szkolnego zapewniającej zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  4. organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, informacyjnej i innej.

 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki rodziców 

 • 15
 1. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się ze statutem i regulaminami Szkoły,
  2. zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktycznym,
  3. zapoznania się ze stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
  4. uzyskiwania informacji odnośnie zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1. współpracy ze Szkołą w sprawach kształcenia i wychowywania swoich dzieci,
  2. udziału w organizowanych dla nich spotkaniach,
  3. respektowania wspólnych ustaleń dotyczących dziecka oraz podjętych działań wychowawczych,
  4. stworzenia dziecku warunków umożliwiających rzetelne wywiązywanie się z zadań szkolnych.

 

 

Dział IV 

Organizacja nauczania MIS 

 • 16 
 1. Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele w niej zatrudnieni oraz z nią współpracujący.
 2. W Szkole obowiązuje trzyletni cykl nauczania.
 3. Szkolny Plan Nauczania dla danego oddziału wskazuje, które przedmioty są nauczane w systemie dwujęzycznym.
 4. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
 5. Uczniowie organizowani są w oddziały klasowe, a ich liczebność nie może przekroczyć 20 uczniów. 
 • 17

 

 1. Opiekę wychowawczą nad klasami sprawuje wychowawca klasy.
 2. Funkcję wychowawcy klasy przydziela Dyrektor Szkoły.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Przerwy między lekcjami 5-30 minut.
 5. Zajęcia obowiązkowe z przedmiotów nauczanych mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w formie warsztatów, wykładów lub ćwiczeń odbywających się poza terenem Szkoły.
 6. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez Dyrektora.
 7. Szkoła prowadzi nauczanie zindywidualizowane pozwalające na przyznanie indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego programu. 
 • 18

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Szkoły.
 2. Rok szkolny jest zgodny z kalendarzem roku szkolnego wyznaczonego przez MEN dla szkół publicznych. 
 • 19 
 1. Podstawowymi formami pracy Szkoły są:
  1. zajęcia obowiązkowe określone Szkolnym Planem Nauczania,
  2. zajęcia nieobowiązkowe pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijaniu ich kompetencji i szczególnych uzdolnień, organizowane w miarę możliwości finansowych i kadrowych przez Szkołę.
 2. Rokrocznie dokonywana jest dodatkowa analiza postępów uczniów w nauce poprzez przeprowadzanie sprawdzianów kompetencji w klasie pierwszej i klasie drugiej:
  1. z języków obcych,
  2. z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
 3. Zasady bezpieczeństwa uczniów, zwolnienia uczniów przez rodziców/opiekunów z lekcji oraz inne sprawy porządkowe określa Regulamin Szkoły.
   

Dział V 

Prawa i obowiązki uczniów oraz pracowników MIS 

Rozdział 1 

Uczniowie 

 • 20

                    Prawa ucznia 

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  2. życzliwego i pełnego szacunku traktowania,
  3. znajomości programu edukacyjnego Szkoły i stawianych wymagań,
  4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy i zachowania,
  5. organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie proporcji pomiędzy programem szkolnym a wsparciem w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów,
  6. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
  7. wyrażania swoich myśli oraz poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych oraz poszanowania innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Człowieka i Obywatela,
  8. zrzeszania w organizacje działające w Szkole oraz wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w tych organizacjach,
  9. redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  10. nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej jeden raz w trakcie cyklu.
 2. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga do Dyrektora Szkoły, który może rozpatrzyć skargę jednoosobowo lub zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

 

 • 21

Obowiązki ucznia

 

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu i regulaminu Szkoły,
 2. szanowania wszystkich pracowników Szkoły i siebie wzajemnie,
 3. aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i w życiu Szkoły,
 4. systematycznego przygotowania do zajęć,
 5. wytrwałego dążenia do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości,
 6. odpowiedzialności za własne życie i zdrowie,
 7. godnego reprezentowania Szkoły,
 8. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
 9. przestrzegania dyscypliny szkolnej.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

Nauczyciele 

 • 22

      Obowiązki nauczyciela 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w Szkole i poza nią.
 3. Nauczyciel w szczególności ma obowiązek dbać o:
  1. zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  3. powierzony jego opiece sprzęt szkolny,
  4. prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów,
  5. wsparcie zdolności i zainteresowań uczniów,
  6. sprawiedliwe ocenianie umiejętności uczniów,
  7. sprawiedliwe traktowanie,
  8. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami w danym oddziale Szkoły tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest:
  1. opracowanie trzyletnich programów nauczania przedmiotów i rocznych rozkładów nauczania według przyjętego w szkole Szkolnego Planu Nauczania,
  2. wychowanie z uwzględnieniem uniwersalnych zasad etyki, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  3. ocena okresowa rozwoju umiejętności uczniów i realizacji założonych celów edukacyjnych,
  4. współpraca z rodzicami w celu osiągania lepszej integracji metod edukacyjno-wychowawczych Szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 7. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ma prawo i obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole.
 8. Nauczyciel ma obowiązek pełnienia dyżurów podczas przerw miedzy lekcjami zgodnie z grafikiem dyżurów wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. Odpowiada wówczas za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów w rejonie objętym jego dyżurem. 
 • 23

Prawa Nauczyciela 

Nauczyciel ma prawo do:

 1. stałego poszerzania wiedzy zawodowej,
 2. podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
 3. doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych,
 4. uzgodnienia planu rozwoju zawodowego z Dyrektorem Szkoły,
 5. proponowania programu do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz podręcznika do nauczania przedmiotu,
 6. tworzenia własnego programu nauczania,
 7. zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych i przedstawiania ich do akceptacji Dyrektora,
 8. uczestniczenia w pełni w życiu Szkoły.

 

 • 24

          Zadania wychowawcy

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery szacunku i zaufania wśród uczniów,
  2. indywidualizowanie procesu nauczania oraz otaczanie opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia,
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej,
  4. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału, współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,
  5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach, włączenie ich w życie Szkoły i realizację programu wychowawczego,
  6. prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej określonej odrębnymi przepisami.
 3. Wychowawca ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy, które są spójne z programem wychowawczym Szkoły.
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może skorzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu Szkoły.

 

 

Rozdział 3

Pracownicy niepedagogiczni Szkoły

 

 • 25

 

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole obowiązuje w szczególności:
  1. troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2. troska o mienie Szkoły,
  3. znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie tych zasad na terenie Szkoły,
  4. powiadamianie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły o przypadkach niewłaściwego zachowania uczniów,
  5. takt i kultura osobista w kontaktach z uczniami, a szczególnie w sytuacjach konfliktowych,
  6. dbałość o dobre imię Szkoły.
 2. Pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w Szkole przysługuje prawo aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły, wglądu w regulaminy porządkowe i wnioskowania zmian organizacyjnych do regulaminów obowiązujących w Szkole do Dyrektora Szkoły. 

Nagrody i kary

 

 • 26

 

 1. Szczególne osiągnięcia w nauce, zachowaniu, pracach naukowych, artystycznych, sporcie i pracy społecznej mogą być
 2. Nagrody przyznaje Dyrektor samodzielnie lub wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:
  1. Dyrektor,
  2. Wychowawca,
  3. nauczyciel przedmiotu.
 4. Dyrektor przyznaje nagrody:
  1. pisemne wyróżnienie ucznia i podanie do powszechnej wiadomości w Szkole,
  2. list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych),
  3. nagrodę rzeczową,
  4. inną formę wyróżnienia uchwaloną przez Radę Pedagogiczną.

 

 • 27

 

W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad statutu stosowane będą kary porządkowe:

 1. a) upomnienie udzielone przez wychowawcę,
 2. b) obniżenie oceny z zachowania,
 3. c) nagana ustna udzielona przez Dyrektora,
 4. d) nagana pisemna z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

 

 • 28
 1. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny mają prawo do złożenia odwołania od kary porządkowej do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od uzyskania informacji o jej nałożeniu z zachowaniem formy pisemnej.
 2. W celu rozpatrzenia odwołania Dyrektor powołuje komisję, która może odwołanie oddalić lub przekazać Radzie Pedagogicznej do ponownego rozpatrzenia.
 3. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany udzielić odwołującemu pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania od kary porządkowej.

 

          Dział VII      

              Zasady oceniania

 

 • 29 
 1. Ocenianie bieżące uczniów odbywa się według zasad określonych przez Szkołę w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (załącznik nr 1 do niniejszego statutu).
 2. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Dział VIII                    

Finansowanie 

 • 30 
 1. Działalność Szkoły finansowana jest przez organ prowadzący z wpisowego, czesnego wpłacanego przez rodziców/opiekunów prawnych, dofinansowania ze środków publicznych oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Szkoły w roku szkolnym dysponuje Zarząd Szkoły.
 3. Zarząd może przekazać Dyrektorowi uprawnienia do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły w zakresie określonym w uchwałach Zarzą
 4. Zarząd Szkoły może współpracować z organizacjami pozarządowymi w celu umożliwienia uczniom Szkoły uzyskania stypendiów naukowych lub dofinansowania nauki w Szkole.
 5. Szkoła może przyjmować darowizny rzeczowe lub pieniężne od osób prawnych i fizycznych na cele prowadzenia działalności statutowej.

 

 

Dział IX

Postanowienia końcowe

 

 • 31

Zasady rekrutacji określa wewnętrzny regulamin rekrutacji ogłaszany co roku do dnia 20 lutego danego roku szkolnego na kolejny rok szkolny.

 

 • 32 
 1. Statut zostaje nadany Szkole przez Zarząd Szkoły.
 2. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Szkoły po zaopiniowaniu zmian przez organy Szkoły.
 3. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa nadrzędnego. 
 • 33 

Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o

systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

 • 34

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Wnioski w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem są wnoszone do Dyrektora Szkoły, który w celu ich rozpatrzenia ma prawo zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej lub Zarządu Szkoły.

 

DZIAŁ X

Skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie umowy o kształcenie

 • 35 
 1. Skreślenie z listy uczniów następuje na skutek decyzji Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w przypadku nieprzestrzegania obowiązków ucznia, a w szczególności:
  1. zażywania i/lub rozpowszechniania środków odurzających,
  2. picia i/lub posiadania alkoholu,
  3. palenia tytoniu,
  4. wulgarnego, niemoralnego zachowania lub naruszenia nietykalności cielesnej innych uczniów,
  5. stałego uchylania się od obowiązków szkolnych,
  6. niszczenia mienia Szkoły.
 2. Skreślenie z listy uczniów następuje również:
  • a)w wyniku powtórnego nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej,
  • b)w przypadku nieuiszczenia wpisowego lub czesnego za Szkołę za przewidziany okres rozliczeniowy albo niepodpisania przez rodziców/opiekunów „Umowy o kształcenie ucznia”.
 3. Od decyzji administracyjnej o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły przysługuje prawo odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w trybie kodeksu postępowania administracyjnego tj. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 4. Rozwiązanie „Umowy o kształcenie” w zwykłym trybie następuje na skutek jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w tej umowie.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1:

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 2:

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum Dwujęzycznego The Middle International School of Warsaw

Załącznik nr 3:

Program wychowawczy Gimnazjum Dwujęzycznego The Middle International School of Warsaw

Załącznik nr 4

Szkolny plan nauczania na lata 2016 – 2019

Załącznik nr 5

Strój szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTE OF

THE MIDDLE INTERNATIONAL SCHOOL OF WARSAW (MIS)
Updated on 1st of January, 2019
 

Chapter I

General Provisions

 • 1
 1. The Middle International School of Warsaw (MIS) hereinafter referred to as „MIS” or „The School” is a non-public school within the meaning of the Act of 7 September 1991 on the system of education (i.e. Journal of Laws of 2004 No. 256, item. 2572, as amended)
 2. The School is managed Educational Association Pro Bono Linguae and is represented by the Board hereinafter referred to as “Board of Directors” or “Board”.
 3. The Statute of the Middle International School of Warsaw (MIS) hereinafter referred to as “the Statute” is supposed to regulate the structure and organization of MIS and any other issues concerning school operation.
 4. The School is located in the city of Warsaw, Jagielska street 2. 
 • 2

The School is a self-governing community of students, teachers, and parents managed by its administrative body. 

 • 3
 1. The Middle International School of Warsaw (MIS) implements school programs created by teachers who teach at MIS under the core curriculum for general education approved by the Minister of Education. At the same time, the School’s program shall be compliant with the program of foreign professional organization.
 2. An integral part of the school teaching program are the basic assumptions related to the organization of work, school’s grading system, preventive program, educational program, and the curricula. 
 • 4

Pedagogical supervision over the School is provided by the Mazovian Superintendent of Education (MSE) in accordance with The Act on the Education System and its Regulations.
 

Chapter II

The Objectives and Tasks of the School 

 1. The School’s primary objective is to provide the pupils with the best possible education and to prepare them to continue their education in upper-secondary education both domestically and cross-border. Similarly, the school program is created to facilitate cross-border contacts, including youth exchanges and perfecting their foreign language skills.
 2. We also aim to introduce students into the world of scientific knowledge, the world of culture and arts. We would like our students to acquire the capacity to use their knowledge freely and to develop their interests and abilities. We prepare our students to make choices about their education independently. Finally, we teach them how to be active community members.
 3. Upbringing and education, considered as an integral process, are pursued with respect for student’s dignity as well as their freedom of opinion and freedom of religion.
 4. Adapting teaching content, methodology, and learning arrangements for physical and mental capabilities of students in a personalized manner, in which the School takes account of the needs of talented students’ and students who need practice during supporting classes.
 5. The School carries out goals and tasks specified in the Act and in the Constitution of the Republic of Poland in accordance with ideals contained in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights as well as in the Convention of Children Rights. 
 • 5
 1. The School may exceed the basic framework for public schools after consultation with the Board of Teachers and having obtained the approval of governing authority of the School.
 2. The Principal shall specify an educational offer that should be based on the school’s character.

 

Chapter III

School’s Authorities 

 • 6
 1. School’s Authorities are:
  1. Principal
  2. Board of Teachers
  3. Students’ Council 

Section 1

Principal 

 • 7 
 1. Principal is the highest authority at the School.
 2. The Principal:
  1. manages the current activities of the School and represents the School in external relations;
  2. provides educational supervision;
  3. takes care of students and ensures the harmonious conditions of psychophysical development;
  4. takes responsibility for the management of funds that she has been entrusted by the Company’s Management Board. The Principal shall remain fully responsible for the proper use of these funds;
  5. is responsible for drawing up and for proper storage of school documentation;
  6. is the director for teachers employed at the School and for other employees;
  7. manages teachers’ promotion;
  8. employs and dismisses teachers and other school employees after consultations with the Company’s Management Board;
  9. awards a prize and decides about penalty for breach of order for teachers and other school employees after consultations with the Management Board;
  10. may commission permanent or one-time jobs within salary specified in an employment contract, and may commission chargeable additional educational activities arising from School organization;
  11. presents to the Company’s Management Board the draft budget for the next school year by June 30. The Principal shall present the final budget for the next school year by September 30;
  12. prepares the following documents and submits them for approval to the Company’s Management Board: arrangements concerning work organization, educational program, preventive program, internal grading system rules, and curricula;
  13. may remove student from the list of students under the terms specified in this Statute. 
 • 8 
 1. Principal is appointed and dismisses by the Management Board.
 2. The Management Board supervises the work of the Principal.
 3. Principal may appoint the Deputy Director, after consultations with the Management Board.
 4. Principal may attend management board meetings.
 5. Principal is informed and has a right to attend parent-teacher meetings convened by the homeroom teachers or school authorities. 

Section 2 

Board of Teachers 

 • 9 
 1. Board of Teachers is a collegiate authority at the School which fulfills statutory objectives concerning education and care for the students.
 2. The Board of Teachers is composed of all teachers who are employed by the School.
 3. Guests invited by the President of the Board may take part in sittings of Board of Teachers, serving as consulting bodies. Representatives of the Management Board or persons invited by the Board of Teachers may also be present during the sittings.
 4. The Board of Teachers shall be chaired by the Headmistress who manages its works, or by the teacher appointed by the Principal.
 5. The meetings of the Board of Teachers take place in compliance with the Act on the Educational System. 
 • 10 
 1. The Board of Teachers is competent to:
  1. Approve plans and programs, including school’s preventive and educational programs submitted by the Principal;
  2. Decide about grades and students’ promotion;
  3. Pass resolutions concerning pedagogic innovations;
  4. Establish an internal system of teachers education;
  5. Undertake disciplinary actions, including resolutions, concerning removal of a student from the list of students;
  6. Elaborate rules of internal grading system;
  7. Pass resolutions on forms of giving awards to students. 
 • 11 
 1. In particular, the Board of Teachers shall express its opinion on:
 2. The organization of work at School, including weekly plan of lessons and additional activities;
 3. Principal’s proposals associated with teachers’ permanent works and activities within salary specified in an employment contract as well as chargeable additional educational activities;
 4. Mid-term and annual assessment of teaching, education, supervision, and work organization at the School.
 5. Projects of School Regulations. 
 • 12 
 1. The Board of Teachers shall act on the basis of the regulations approved by the Principal.
 2. The Board of Teachers shall decide about school curricula and school textbooks.
 3. Resolutions of the Board of Teachers are adopted by a simple majority of votes in the presence of at least half of the members of the Board.
 4. Meetings of Board of Teachers are recorded.
 5. The register of the meetings is kept by the Principal.
 6. Members of Board of Teachers and participants of the meetings shall be under an obligation of secrecy in relation to the issues discussed during the meeting that may violate students’ rights, rights of their parents or guardians, as well as the rights of teachers and other school employees. 

Section 3

Students’ Council 

 • 13 
 1. Students’ Council, composed of all pupils of the School, may operate at the School.
 2. The election rules of the Students Council members and its rules of activity shall be determined in the set of regulations prepared by students and approved by the Principal.
 3. Council’s authorities are the only student representatives;
 4. Students Council is an initiator and organizer of common activities of students.
 5. The schedule of Students Council activities must be submitted to the Principal for approval.
 6. Students Council may present to the Principal their propositions and opinions about the organization of:
 7. teaching and educational program
 8. school events, meetings, workshops, and picnics
 9. field trips
 10. fulfillment of students’ rights and obligations 
 • 14 
 1. Students’ Council cooperates with School in order to:
  1. make the students acquainted with the curriculum and requirements imposed on them
  2. ensure just and open assessments of their educational progress and improvement of behavior
  3. organize school life with an appropriate balance between school work and the possibility to develop interests and talents
  4. organize cultural, artistic, educational, informational, and advisory activities 

Chapter 4 

Rights and obligations of parents 

 • 15 
 1. Parents have the right to:
 2. get acquainted with the Statute and School Regulations
 3. get acquainted with the curriculum, particularly with educational and preventive programs
 4. get acquainted with: the requirements imposed on students, grading system, the rules of promotion, and the rules of exams.
 5. be informed about behavior and the progress of their children and the reasons of difficulties at school
 1. Parents are obliged to:
  1. cooperate with School on educational matters of their children
  2. participate in meetings organized for them
  3. respect common arrangements on the undertaken educational activities
  4. provide a child with appropriate conditions so that he/ she is able to fulfill school orders and obligations. 

Chapter IV 

MIS Learning Arrangements 

 • 16 
 1. The School is created by the students, teachers employed by the School and those who cooperate with the School.
 2. Activities are prepared according to the School curriculum in a 3-year cycle.
 3. Curriculum for a given grade describes which subjects are taught in the bilingual system.
 4. Students are enrolled to School after fulfilling conditions included in Enrollment Regulations, which is annexed to this Statute (Annex 1)
 5. Students are organized in grades. The number of students in one grade cannot exceed 20. 
 • 17 
 1. Pedagogical care for each grade is provided by the homeroom teacher.
 2. Principal decides about the function of the homeroom teacher.
 3. One teaching unit lasts 45 minutes.
 4. Breaks between lessons – from 5 to 30 minutes.
 5. Obligatory subjects may be taught not only according to the contemporary system of education with lessons and classes, but also in the form of workshops or activities outside the school premises.
 6. The organization of permanent obligatory and additional activities for a given grade is defined in a weekly schedule prepared by the Principal.
 7. School provides individualized teaching for the grant of individualized course of study or an individual program. 
 • 18 
 1. The detailed organization of education and care in each school year is described in School’s Organization Sheet that is drawn up by the Principal and approved by the Management Board.
 2. The school year is in accordance with the school year calendar set by the Ministry of Education for public schools. 
 • 19
 1. The basic forms of school work are:
 2. Obligatory activities included in the curriculum,
  1. Additional activities to deepen the knowledge and develop professional skills, talents and abilities of pupils. Additional activities are organized considering School financial abilities and staff.
  2. Further analysis of students’ educational progress is carried out every year. Students take competency tests in grade 7 and 8:
  3. in foreign languages;
  4. in humanistic subjects and mathematical-natural subjects.
  5. Principles of students’ security, students’ exemptions from classes by parents/ guardians, as well as other procedural matters are defined in School Regulations.

 

Chapter V

Rights and Obligations of Students and Teachers at MIS 

Section 1

Students 

 • 20

Student’s Rights 

 1. Students have the right to:
 2. well organized, individualized learning process, education, and care;
 3. kind and respectful treatment;
 4. know the School’s educational program and the requirements;
 5. just and open evaluation of their work and behavior;
 6. organize school life with an appropriate balance between school work and the possibility to develop interests and talents;
 7. get assistance in case of any difficulties;
 8. express their thoughts and opinions in a courteous and respectful way as well as respect other rights under the Convention on the Rights of the Child and Convention of Human and Citizen Rights;
 9. associate with organizations at School and have an influence on the life of School through acting in these organizations;
 10. edit and publish school newsletter;
 11. not receive a promotion – once in the whole cycle.
 1. Student whose rights have been violated is entitled to appeal to the Principal, who may consider the complaint alone or with the Board of Teachers. 
 • 21

Student’s obligations

 1. Students are obliged to:
  1. obey the Statute and School Regulations
  2. respect all school employees and his/ her colleagues;
  3. take active part in educational process and School life;
  4. be systematic in the preparation for classes;
  5. consistently acquire knowledge and develop their personalities;
  6. be aware of their responsibility for their own safety and health;
  7. represent the School in a dignified manner;
  8. have regard for the welfare and order at School;
  9. respect school discipline. 

Section 2

Teachers 

 • 22

Teachers’ obligations 

 1. Teachers carry out teaching and educational duties and are responsible for the quality of their work as well as for security of the pupils entrusted to their care.
 2. The guiding principle of teachers’ work is taking care of the pupils and leading by example at and outside the School.
 3. In particular, teachers are obliged to take care of:
  1. students’ health and safety;
  2. appropriate process of educational and teaching work;
  3. school equipment;
  4. proper physical and mental development of students;
  5. supporting students’ abilities and interests;
  6. being honest and fair grading students’ abilities;
  7. fair treatment;
  8. giving support and assistance to students in order to eliminate school failures.
 4. Teachers who conduct classes with students in a given grade create a team which shall in particular:
  1. develop a three-year curriculum and annual educational program according to the school teaching plan;
  2. educate having regard for the global principles of ethics, freedom of opinion and religion;
  3. prepare mid-term evaluation of development of students’ competences and fulfillment of the established objectives;
  4. cooperate with parents in order to effectively integrate teaching and educational methods of the School and parents/ guardians.
 5. Teachers may create educational or scientific teams as well as problem-tasks teams, if necessary.
 6. The work of the team is directed by the Chairman appointed by the Principal at the request of the Team.
 7. Teachers have an overall responsibility for students’ life, health and safety which are entrusted to their care during obligatory classes, and additional activities. Teachers are also required to comply with the rules on health and safety at work.
 8. Teachers are on duties during breaks between lessons in accordance with the schedule of duties appointed by the Principal. Teacher on duty is responsible for health and safety of students who are under his/ her supervision. 
 • 23

Teachers’ rights 

 1. Teacher has a right to:  
  1. enhance scientific knowledge;
  2. enhance substantial knowledge;
  3. improve educational competences;
  4. discuss the plan of professional development with the Principal;
  5. propose a new educational program and workbooks for the school curriculum;
  6. create his/her own educational program;
  7. propose projects of pedagogical innovations and submit it for approval to the Principal;
  8. fully participate in school life. 
 • 24

The Responsibilities of a Homeroom Teacher 

 1. Homeroom teachers are entrusted care for students in a particular grade
 2. Homeroom teachers’ responsibilities are:
  1. to create an atmosphere of trust and respect among students;
  2. individualize the teaching process and take care of and support students who have learning difficulties;
  3. to show a responsible attitude in life resulting from the fact of being a member of the school community;
  4. to work out a plan on community life of the grade that has been entrusted to him/her; to cooperate with teachers who have classes with the grade and agreeing on and coordinating educational activities;
  5. to maintain contact with students’ parents; systematically provide parents with information about students’ progress and integrate them to the life of school community and the fulfillment of educational program;
  6. make teaching and educational documentation; details are determined in separate regulations;
 3. Homeroom teacher decides about the content and form of educational classes; however, they shall be consistent with school curriculum.
 4. In difficult educational situations a \homeroom teacher can ask specialists for support, maintaining separate provisions and The Statute. 

Section 3

Non-pedagogical School Employees 

 • 25 
 1. Non-pedagogical employees shall in particular:
 2. be concerned with health and safety of students;
 3. be concerned with school’s property;
 4. know current legislation on health and safety and follow OHS regulation in School;
 5. inform a homeroom teacher or the Principal about an inappropriate behavior of a student;
 6. remember about high personal culture in dealings with students, particularly in conflict situations;
 7. take care of School’s good reputation.
 8. Non-pedagogical employees employed at the School have a right to take an active part in the School life, to have an access to School’s Regulations, as well as to propose amendments to the Principal on organizational regulations in force at the School. 

Chapter VI 

Awards and Penalties 

 • 26 
 1. Outstanding achievements in science, behavior, scientific groups, artistic works, sports, and social works may be awarded.
 2. The Principal shall award students alone or together with the Board of Teachers.
 3. A proposal to award a student may by submitted by:
  1. The Principal
  2. Homeroom teacher
  3. subject teacher.
 4. The Principal shall grant the following awards:
  1. certificates and making such certificates public at School;
  2. a letter of praise sent to parents (guardians);
  3. material prize;
  4. other form of awards decided and approved by the Board of Teachers. 
 • 27 

If a student does not comply with the rules of the Statute, the School may apply the following penalties:

 1. written warning from a homeroom teacher
 2. lower behavior grade
 3. Principal’s oral reprimand
 4. Principal’s written reprimand with written notice to parents/ guardians. 
 • 28 
 1. Student or his/her parents/guardians have a right to appeal in respect to any penalties imposed to the Principal within 7 days of that information being available to them. An appeal shall be submitted in writing.
 2. In order to examine the appeal, the Principal shall appoint a commission that may decide to refuse the appeal or may return the matter to the Teachers Board for further consideration.
 3. The Principal is obliged to provide a written response to the Appellant within 14 days of the lodging of the appeal. 

Chapter VII 

Principles of Evaluation 

 • 29 
 1. Current evaluation of pupils shall take place according to the rules defined by the School in The Internal Grading System (Appendix no. 1).
 2. Mid-term and annual classification takes place in accordance with applicable provisions.

 

Chapter VIII 

Financing 

 • 30 
 1. School’s activity is financed by the governing authority from tuition and registration fees paid by parents/ guardians, as well as from public financial support and other payments made by parents/guardians.
 2. The funds reserved for the financing of school’s activity during the school year are managed by Company’s Management Board.
 3. The Management Board may authorize the Principal to manage school funds intended for School activities to the extent specified in the provisions of the Statute.
 4. The Management Board may cooperate with non-governmental organizations in order to enable students to receive a scholarship or co-financing education at the School.
 5. The School may accept cash donations and donations in kind from natural and legal persons for school statutory objectives. 

 

Chapter IX

Final Provisions 

 • 31 

The rules of enrollment are defined by the internal enrollment regulation which is established each year by February 20 of a particular school year for the following school year. 

 • 32 
 1. The Statute was written by Company’s Management Board.
 2. The Statute can be amended by decision of Company’s Management Board, after school authorities have delivered the opinion.
 3. The Statue must not conflict at any time with the relevant provision of national law. 
 • 33 

The School carries out an academic and educational activity as defined by the Act on the System of Education and does not fall under the provisions on business activities. 

 • 34 

The School shall keep documentation in accordance with other provisions. 

Requests concerning any matter not covered by The Statute are submitted to the Principal  who may ask The Board of Teachers or Company’s Management Board for opinions. 

Chapter X 

Exclusion from the Students’ List and Termination of the Agreement for Education

 35 

 1. Exclusion from the students’ list shall proceed on the basis of Principal’s decision, after obtaining an opinion from the Board of Teachers if a student does not comply with his/her responsibilities, in particular when he/she:
  1. uses and/or sells abusive substances
  2. drinks and/or has alcohol
  3. smokes cigarettes
  4. behaves immorally and vulgar or violates the inviolability of other students
  5. constantly fails to meet students’ obligations
  6. destroys school property
 2. Students are also excluded from the list for the following instances:
 3. as a result of not getting promotion for the second time
 4. in case of non-payment of tuition fee or registration fee for the defined payment period or in case when parents/guardian did not sign „Education Agreement”
 5. Student or parents/guardians have a right to appeal in respect to exclusion from students’ list to Mazovian Superintendent of Education, through the Principal, in accordance with the Code of Administrative Procedure, within 14 days from receiving the decision.
 6. „Education Agreement” may be terminated by written notice with notice period defined in this Agreement.

 

 

Annex no. 1:

Internal Grading System

Annex no. 2:

Enrollment Regulations at The Middle International School of Warsaw

Annex no. 3:

Educational program at The Middle International School of Warsaw

Annex no. 4:

School Teaching Plan for 2016-2019

Annex no. 5:

School Uniform

 

 

 

Szkoła, którą polubisz!