Statut

STATUT GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

THE MIDDLE INTERNATIONAL SCHOOL OF WARSAW (MIS)

 

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Gimnazjum dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) zwane dalej „MIS” lub „Szkołą” jest szkołą niepubliczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. Z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami)
 2. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne Pro Bono Linguae, reprezentowane przez Zarząd zwanym dalej „Zarządem Szkoły” lub „Zarządem”.
 3. Niniejszy statut zwany dalej „statutem” reguluje ustrój MIS oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania szkoły.
 4. Siedziba znajduje się w przy ul. Jagielskiej 2, 02-886 Warszawa.

 

 • 2

Szkoła jest samorządną społecznością uczniów, nauczycieli i rodziców kierowaną przez jej organy.

 

 • 3
 1. W Gimnazjum dwujęzycznym The Middle International School of Warsaw (MIS) realizowany jest szkolny zestaw programów opracowany przez zespół nauczycieli MIS w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz równolegle program zagranicznej organizacji.
 2. Integralną częścią szkolnego zestawu programów są założenia dotyczące organizacji pracy, zasady oceniania uczniów, program profilaktyki, program wychowawczy oraz programy nauczania.                                                                      § 4

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą, zgodnie z ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 

Dział II

Cele i zadania Szkoły

 

 1. Celem Szkoły jest jak najlepsze wykształcenie uczniów i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach ponad gimnazjalnych w kraju i za granicą. W takim samym stopniu chcemy ułatwić młodzieży kontakty zagraniczne, w tym wymianę młodzieży, oraz doskonalenie metod pracy w nauce języków obcych.
 2. Naszym celem jest również wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności w swobodnym posługiwaniu się wiedzą, rozwijanie ich zainteresowań i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji oraz aktywnego udziału w życiu społecznym.
 3. Edukacja i wychowanie, jako proces integralny realizowane są w warunkach poszanowania godności ucznia oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 4. Dostosowanie treści, metodyki i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, także w sposób zindywidualizowany, uwzględniający potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów wymagających zajęć wspomagających.
 5. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

 

 • 5
 1. Szkoła może przekraczać ramowy plan nauczania przyjęty dla szkół publicznych. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i akceptacji organu prowadzącego szkołę.
 2. Dyrektor określa ofertę dydaktyczną Szkoły kierując się charakterem placówki.

 

Dział III

Organy Szkoły

 

 • 6
 1. Organami Szkoły są:
  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski Rozdział 1  
  4. § 7
  5. Dyrektor Szkoły
  6.  
 1. Najwyższym organem Szkoły jest Dyrektor.
 2. Dyrektor Szkoły:
  1. kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
  4. dysponuje powierzonymi przez Zarząd środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie
  5. odpowiada za właściwe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Szkoły
  6. jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych osób zatrudnionych
  7. prowadzi awans zawodowy nauczycieli
  8. po zasięgnięciu opinii Zarządu zatrudnia lub zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły
  9. po zasięgnięciu opinii Zarządu przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły
  10. może przydzielić nauczycielom stałe lub jednorazowe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową, na podstawie, której nauczyciele są zatrudniani, oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze i inne wynikające z organizacji pracy Szkoły
  11. przedstawia Zarządowi Szkoły projekt budżetu na kolejny rok szkolny do 30 czerwca, a do 30 września ostateczny budżet MIS na bieżący rok szkolny
  12. opracowuje i przedstawia Zarządowi Szkoły do zatwierdzenia założenia dotyczące organizacji pracy, program wychowawczy, program profilaktyki, zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów oraz programy nauczania
  13. skreśla uczniów z listy uczniów w sytuacjach przewidzianych w niniejszym statucie.

 

 • 8

 

  1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Szkoły.
  2. Nadzór nad pracą dyrektora sprawuje Zarząd Szkoły.
  3. Dyrektor może powołać swojego zastępcę po zasięgnięciu opinii Zarządu Szkoły.
  4. Dyrektor może brać udział w posiedzeniach organu prowadzącego.
 • Dyrektor jest powiadamiany i ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez wychowawców lub organa Szkoły.

 

 

 

Rozdział 2

 

Rada Pedagogiczna

 

 • 9

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady, osoby reprezentujące Zarząd Szkoły lub osoby zaproszone na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Radzie Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor Szkoły, który kieruje jej pracą lub nauczyciel przez niego wyznaczony.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
 • 10

 

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów i programów, w tym programu profilaktyki i wychowawczego Szkoły przedkładanych przez Dyrektora
  2. uchwalanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych
  4. ustalenie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli
  5. podejmowanie działań dyscyplinarnych w tym uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
  6. opracowanie i określanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  7. podejmowanie uchwał w sprawie form wyróżniania uczniów.

 

 

 

 

 • 11

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
  2. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych
  3. opracowanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy Szkoły
  4. projekty regulaminu Szkoły.
 • 12

 

 1. Rada Pedagogiczna działa według zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły regulaminu.
 2. Rada Pedagogiczna ustala zestaw szkolnych programów nauczania i szkolne zestawy podręczników.
 3. Opinie i uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 5. Księgę protokołów Rady Pedagogicznej przechowuje Dyrektor Szkoły.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej i osoby uczestniczące w posiedzeniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców bądź opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

Rozdział 3

Samorząd Uczniowski

 

 • 13

 

 1. W Szkole może działać samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie poszczególnych oddziałów klasowych Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Organa samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
 5. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły propozycje i opinie w sprawach organizacji :
  1. programu dydaktyczno – wychowawczego
  2. imprez szkolnych, spotkań, warsztatów i pikników
  3. wycieczek i wyjazdów
  4. realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

 

 

 

 • 14

 

 1. Samorząd uczniowski współpracuje ze Szkołą w zakresie:
  1. zaznajomienia uczniów z programem nauczania i wychowania oraz stawianymi im wymaganiami
  2. zapewnienia jawnej i sprawiedliwej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  3. organizacji życia szkolnego zapewniającej zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień
  4. organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, informacyjnej i innej.

 

 

Rozdział 4

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

 • 15

 

 

 1. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się ze statutem i regulaminami Szkoły
  2. zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktycznym
  3. zapoznania się ze stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów
  4. uzyskiwania informacji odnośnie zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1. współpracy ze Szkołą w sprawach kształcenia i wychowywania swoich dzieci
  2. udziału w organizowanych dla nich spotkaniach
  3. respektowania wspólnych ustaleń dotyczących dziecka oraz podjętych działań wychowawczych
  4. stworzenia dziecku warunków umożliwiających rzetelne wywiązywanie się z zadań szkolnych.

 


 

 

 

Dział IV

 

Organizacja nauczania MIS

 

 • 16

 

 1. Szkołę tworzą uczniowie i nauczyciele w niej zatrudnieni oraz z nią współpracujący.
 2. W Szkole obowiązuje trzyletni cykl nauczania.
 3. Szkolny plan nauczania dla danego oddziału wskazuje, które przedmioty są nauczane w systemie dwujęzycznym.
 4. Uczniowie są przyjmowani do Szkoły po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 5. Uczniowie organizowani są w oddziały klasowe, a ich liczebność nie może przekroczyć 20 uczniów.

 

 • 17

 

  1. Opiekę wychowawczą nad klasami sprawuje wychowawca klasy.
  2. Funkcję wychowawcy klasy przydziela Dyrektor Szkoły.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  4. Przerwy między lekcjami 5-30 minut.
 • Zajęcia obowiązkowe z przedmiotów nauczanych mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w formie warsztatów, wykładów lub ćwiczeń odbywających się poza terenem Szkoły

 

 1. Organizacje stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez Dyrektora.
 2. Szkoła prowadzi nauczanie zindywidualizowane pozwalające na przyznanie indywidualnego toku nauczania lub indywidualnego programu.

 

 

 • 18

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Szkoły.
 1. Rok szkolny jest zgodny z kalendarzem roku szkolnego wyznaczonego przez MEN dla szkół publicznych.

 

 • 19

 

  1. Podstawowymi formami pracy Szkoły są:
    1. zajęcia obowiązkowe określone szkolnym planem nauczania
    2. zajęcia nieobowiązkowe pozalekcyjne służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijaniu ich kompetencji i szczególnych uzdolnień, organizowane w miarę możliwości finansowych i kadrowych przez Szkołę
  2. Rokrocznie dokonywana jest dodatkowa analiza postępów uczniów w nauce poprzez przeprowadzanie testów kompetencyjnych:
     1. z języków obcych

  3. z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
 • Zasady bezpieczeństwa uczniów, zwolnienia uczniów przez rodziców/opiekunów z lekcji, oraz inne sprawy porządkowe określa Regulamin Szkoły.Dział VPrawa i obowiązki uczniów i pracowników MIS Rozdział 1 Uczniowie

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 • 20

             Prawa ucznia

 

 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki
  2. życzliwego i pełnego szacunku traktowania
  3. znajomości programu edukacyjnego Szkoły i stawianych wymagań
  4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy i zachowania
  5. organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie proporcji pomiędzy programem szkolnym, a wsparciem w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów
  6. otrzymania pomocy w przypadku trudności
  7. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych oraz poszanowania innych praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw Człowieka i Obywatela.
  8. zrzeszania w organizacje działające w Szkole oraz wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w tych organizacjach
  9. redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  10. nie otrzymania promocji do klasy programowo wyższej jeden raz w trakcie cyklu.
 1. Uczniowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje skarga do Dyrektora Szkoły, który może rozpatrzyć skargę jednoosobowo lub zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

 

 • 21

Obowiązki ucznia

 

 1. Uczniowie mają obowiązek:
   1. przestrzegania statutu i regulaminu Szkoły
   2. szanowania wszystkich pracowników Szkoły i siebie wzajemnie
   3. aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i w życiu Szkoły
   4. systematycznego przygotowania do zajęć
   5. wytrwałego dążenia do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości
   6. odpowiedzialności za własne życie i zdrowie
   7. godnego reprezentowania Szkoły
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole

 

  1. przestrzegania dyscypliny szkolnej.

 

 

 

Rozdział 2

Nauczyciele

 

 • 22

     Obowiązki nauczyciela

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, dawanie im dobrego przykładu w Szkole i poza nią.
 3. Nauczyciel w szczególności ma obowiązek dbać o:
  1. zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
  2. prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego
  3. powierzony jego opiece sprzęt szkolny
  4. prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów
  5. wsparcie zdolności i zainteresowań uczniów
  6. sprawiedliwe ocenianie umiejętności uczniów
  7. sprawiedliwe traktowanie
  8. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami w danym oddziale Szkoły tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest:
  1. opracowanie trzyletnich programów nauczania przedmiotów i rocznych rozkładów nauczania według przyjętego w szkole szkolnego planu nauczania
  2. wychowanie z uwzględnieniem uniwersalnych zasad etyki, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
  3. ocena okresowa rozwoju umiejętności uczniów i realizacji założonych celów edukacyjnych
  4. współpraca z rodzicami w celu osiągania lepszej integracji metod edukacyjno-wychowawczych Szkoły i rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 7. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ma prawo i obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole.
 8. Nauczyciel ma obowiązek pełnienia dyżurów podczas przerw miedzy lekcjami zgodnie z grafikiem dyżurów wyznaczonych przez dyrektora Szkoły. Odpowiada wówczas za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów w rejonie objętym jego dyżurem.

 

 

 • 23

Prawa Nauczyciela

 

 1. Nauczyciel ma prawo do :
  1. stałego poszerzania wiedzy zawodowej
  2. podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
  3. doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych
  4. uzgodnienia plan rozwoju zawodowego z Dyrektorem Szkoły
  5. proponowania programu do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznika do nauczania przedmiotu
  6. tworzenia własnego programu nauczania
  7. zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych i przedstawiania ich do akceptacji Dyrektora
  8. uczestniczenia w pełni w życiu Szkoły.
 • 24

   Zadania wychowawcy

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery szacunku i zaufania wśród uczniów
  2. indywidualizowanie procesu nauczania oraz otaczanie opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikają z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej
  4. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych
  5. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, systematyczne informowanie ich o postępach, włączenie ich w życie Szkoły i realizacje programu wychowawczego
  6. prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej określonej odrębnymi przepisami.
 3. Wychowawca ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy- spójne z programem wychowawczym Szkoły.
 4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może skorzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu Szkoły.

 

 

Rozdział 3

Pracownicy niepedagogiczni Szkoły

 

 • 25

 

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole obowiązuje w szczególności:
   1. troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
   2. troska o mienie Szkoły
   3. znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie zasad bhp na terenie Szkoły
   4. powiadamianie wychowawcy lub dyrektora Szkoły o przypadkach niewłaściwego zachowania uczniów
   5. takt i kultura osobista w kontaktach z uczniami, a szczególnie w sytuacjach konfliktowych
   6. dbałość o dobre imię Szkoły.
 1. Pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w Szkole przysługuje prawo aktywnego uczestnictwa w życiu Szkoły, wglądu w regulaminy porządkowe i wnioskowania zmian organizacyjnych do regulaminów obowiązujących w Szkole do Dyrektora Szkoły

 

Dział VI

 

Nagrody i Kary

 

 • 26

 

 1. Szczególne osiągnięcia w nauce, zachowaniu, zespołach naukowych, artystycznych, sporcie i pracy społecznej mogą być nagradzane.
 2. Nagrody przyznaje Dyrektor samodzielnie lub wspólnie z Radą Pedagogiczną.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć:
  1. Dyrektor
  2. Wychowawca
  3. nauczyciel przedmiotu.
 1. Dyrektor przyznaje nagrody:
  1. pisemne wyróżnienie ucznia, i podanie do powszechnej wiadomości w Szkole
  2. list pochwalny do rodziców (opiekunów prawnych)
  3. nagrodę rzeczową
  4. inną formę wyróżnienia uchwaloną przez Radę Pedagogiczną.

 

 • 27

 

W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad Statutu stosowane będą kary porządkowe:

   1. upomnienie udzielone przez wychowawcę
   2. obniżenie oceny z zachowania
   3. nagana ustna udzielona przez dyrektora
   4. nagana pisemna z powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

 • 28
 1. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny, mają prawo złożenia odwołania od kary porządkowej do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od uzyskania informacji o jej nałożeniu z zachowaniem formy pisemnej.
 2. W celu rozpatrzenia odwołania Dyrektor powołuje komisję, która może odwołanie oddalić lub przekazać Radzie Pedagogicznej do ponownego rozpatrzenia.
 3. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany udzielić odwołującemu pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania od kary porządkowej.

 

 

Dział VII

      

         Zasady oceniania

 

 • 29

 

 1. Ocenianie bieżące uczniów odbywa się według zasad określonych przez Szkołę w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo roczne dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dział VIII

 

             Skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie umowy o kształcenie

 

 • 30

 

 1. Skreślenie z listy uczniów następuje na skutek decyzji dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w przypadku nie przestrzegania obowiązków ucznia, a w szczególności:
  1. zażywania i/lub rozpowszechniania środków odurzających
  2. picia i/lub posiadania alkoholu
  3. palenia tytoniu
  4. wulgarnego, niemoralnego zachowania lub naruszenia nietykalności cielesnej innych uczniów
  5. stałego uchylania się od obowiązków szkolnych
  6. niszczenia mienia szkoły
 1. Skreślenie z listy uczniów następuje również :
   1. w wyniku powtórnego nie otrzymania promocji do klasy programowo wyższej
   2. w przypadku nieuiszczenia wpisowego lub czesnego za szkołę za przewidziany okres rozliczeniowy, albo niepodpisania przez rodziców/opiekunów „Umowy o kształcenie ucznia”.
 1. Od decyzji administracyjnej o skreśleniu ucznia listy uczniów szkoły przysługuje prawo odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora szkoły, w trybie kodeksu postępowania administracyjnego tj. w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Rozwiązanie „Umowy o kształcenie” w zwykłym trybie następuje na skutek jej wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w tej umowie.Dział IX 
 3. Finansowanie
 4.  
 • 31

 

 1. Działalność Szkoły finansowana jest przez organ prowadzący z wpisowego, czesnego wpłacanego przez rodziców/opiekunów prawnych, dofinansowania ze środków publicznych oraz innych opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Szkoły w roku szkolnym dysponuje Zarząd Szkoły.
 3. Zarząd może przekazać dyrektorowi uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły w zakresie określonym w uchwałach Zarządu.
 4. Zarząd Szkoły może współpracować z organizacjami pozarządowymi w celu umożliwienia uczniom Szkoły uzyskania stypendiów naukowych lub dofinansowania nauki w szkole.
 5. Szkoła może przyjmować darowizny rzeczowe lub pieniężne od osób prawnych i fizycznych na cele prowadzenia działalności statutowej.

 

 

 

 

 

 

Dział X

Postanowienia końcowe

 

 • 32

 

 

Zasady rekrutacji określa wewnętrzny Regulamin Rekrutacji ogłaszany co roku do dnia 20 lutego danego roku szkolnego na kolejny rok szkolny.

 

 • 33

 

 • Statut zostaje nadany szkole przez Zarząd Szkoły.

 

 1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Szkoły po zaopiniowaniu zmian przez organy Szkoły.
 2. Statut Szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa nadrzędnego.§ 34
 3.  
 4.  

Prowadzenie Szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o

systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

 • 35

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 • 36

 

Wnioski w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem są wnoszone do Dyrektora Szkoły, który w celu ich rozpatrzenia ma prawo zasięgnąć opinii Rady pedagogicznej lub Zarządu Szkoły.

 

 

 

 

Szkoła, którą polubisz!