Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Gimnazjum Dwujęzyczne

The Middle International School of Warsaw

 

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I

WSTĘP

§1

 1.  Ocenianie ma na celu dostarczenie uczniom i rodzicom rzetelnej informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych, szczególnych uzdolnieniach, a także o trudnościach w nauce i zachowaniu oraz mobilizowanie do dalszych postępów. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2.  Uczeń musi być informowany na bieżąco o wszystkich otrzymywanych ocenach – oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.
 3.  Nauczyciel w sposób obiektywny ocenia systematyczność, pracowitość, staranność wykonania prac przez ucznia. W przypadku przedmiotów artystycznych (plastyka, technika, muzyka, wychowanie fizyczne) powinien brać pod uwagę nie tylko uzdolnienia, ale także przygotowanie do zajęć, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 5. Uczniowie z problemami o charakterze dysleksji oceniani są (na podstawie opinii psychologa) w zależności od dysfunkcji. W ich przypadku nauczyciele poszczególnych przedmiotów współpracują z psychologiem.
 6. W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, nauczyciele zobowiązani są (na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, a także wobec ucznia nieposiadającego takiej opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

ROZDZIAŁ II

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE UCZNIÓW

§2

 1. Nauczyciele na początku września każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
 2. a)   wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu,
 3. b) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen   klasyfikacyjnych,
 4. c)    warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane (roczne, śródroczne) oceny klasyfikacyjne,
 5. d)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 6. Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciele wszystkich przedmiotów omawiają z uczniami wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania.  

§3

OCENIANIE – INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Uczniowie, uzyskują cząstkowe, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne według skali:

- celujący (6),
- bardzo dobry (5)
– dobry (4)
– dostateczny (3)
– dopuszczający (2)
– niedostateczny (1)

 1.   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
 3.  Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stawianie obok oceny + i – . Przy ocenach z prac klasowych i testów dopuszcza się wpisywanie wartości procentowych ocenianych prac. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne są ewidencjonowane.
 4.   Uczniowie z problemami dyslektycznymi mogą z dyktand otrzymywać: zal. (zaliczone) lub nz (niezaliczone).

§4

 1. System oceniania dzielimy na dwa rodzaje:
  a) formalny:
  - prace klasowe,
  -sprawdziany w formie pisemnej,
  – sprawdziany kompetencji ucznia w klasie pierwszej i klasie drugiej,
  – kartkówki,
  – prace pisemne (projekty, referaty, zadania, opisy doświadczeń, opowiadania itp.),
  – odpowiedzi ustne,
  prace dodatkowe,
  - zadania domowe,
  – zadanie indywidualne na lekcji,
  – prace w grupach,
  – prezentacje,

b) nieformalny:
– stała obserwacja postępów w nauce,
– aktywność,
– wkład pracy,
– systematyczność odrabiania prac domowych,
– przygotowanie do lekcji.

 1.   Aktywność ucznia na lekcjach oceniana jest stopniami lub plusami.
  W przypadku 1 godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu: 3 plusy równają się ocenie bardzo dobrej, a w przypadku godzin w tygodniu: 4 plusy równają się ocenie bardzo dobrej;
  3 godz. i więcej: 5 plusów to ocena bardzo dobra.
 1.   Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić bez konsekwencji nieprzygotowanie do zajęć:
  -  przy 1 godzinie/spotkanie w tygodniu- 1 nieprzygotowanie (tożsame z brakiem pracy domowej,  zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub przyborów szkolnych),
  –  przy 2 lub więcej godzinach/spotkaniach w tygodniu – 2 nieprzygotowania (tożsame z brakiem pracy domowej,  zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub przyborów szkolnych),

Za każde nieprzygotowanie powyżej ustalonego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych prac pisemnych.

§5

SPOSOBY INFORMOWANIA O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH

 1.   Rodzic jest na bieżąco informowany o osiągnięciach edukacyjnych ucznia za pomocą dziennika elektronicznego.
 2.  Nauczyciel ma prawo kontrolować czy  uczeń odrobił pracę domową. Za brak bieżącej pracy domowej uczeń otrzymuje „np”. Prace domowe mogą być oceniane pełną notą liczbową: 1 – 6. Brak długoterminowej pracy zaliczeniowej z każdego przedmiotu jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 3.  Niezapowiedziane kartkówki mogą obejmować materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.
 4. W szczególnych przypadkach (wyjazd, choroba, inne sytuacje losowe) uczniowi przysługuje możliwość nieprzygotowania się do lekcji bez ponoszenia konsekwencji. Jednakże nieopanowany materiał musi być zaliczony w terminie uzgodnionym z nauczycielem w terminie dwóch tygodni.

§6

SYSTEM OCENIANIA:

 1. Prace klasowe/sprawdziany lub kartkówki oceniane są według punktacji i skali procentowej:
ocena zakres procentowy
1 0- 49
2 50-64
3 65-74
4 75-90
5 91-96
6 97 -100

W przypadku, gdy uczeń nie osiągnął wymaganych 91% punktów, lecz zrobił zadanie dodatkowe, nauczyciel może podwyższyć ocenę, wliczając punkty do ogólnej punktacji.

 1. Na wszystkich pracach klasowych/sprawdzianach i kartkówkach obowiązuje całkowity zakaz odpisywania. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i jest zobowiązany do powtórnego napisania testu.
 2.   Przy odpowiedziach ustnych i prezentacjach oceniamy:
  a) zawartość merytoryczną,
  b) wkład pracy (źródła),
  c) język wypowiedzi i prezentacji,
  d) sposób prezentacji, jej samodzielność,
  e) etykieta językowa.
 3.   Prace klasowe/sprawdziany obejmujące jeden lub dwa działy materiału zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W pracach/sprawdzianach mogą pojawiać się pytania obejmujące wcześniej omówiony materiał (sprawdzające wiedzę trwałą uczniów), wówczas zadania te są dodatkowo oceniane.
 4.  Prace klasowe uwzględniają różnorodne formy sprawdzianu oraz różne typy pytań: rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu.

     Praca klasowa  może zostać przełożona na inny termin:

 • za zgodą nauczyciela na prośbę klasy,
 • za zgodą klasy na prośbę nauczyciela,
 • w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 1. W tygodniu uczniowie mogą pisać tylko dwie prace klasowe/sprawdziany (ograniczenie to nie dotyczy sprawdzianów poprawkowych) oraz jeden sprawdzian/test z zajęć edukacyjnych języka obcego nowożytnego.
 2.   Prace klasowe/sprawdziany są obowiązkowe.
 3.   Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej/sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
 4. W przypadku choroby ucznia nauczyciel pomaga w nadrobieniu zaległości – zwraca uwagę na najistotniejsze zagadnienia, wyjaśnia wątpliwości, przygotowuje zadania, ćwiczenia, artykuły, karty pracy. Powstałe zaległości uczniowie mogą nadrabiać między innymi w czasie  konsultacji nauczycieli.
 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, to może pisać ją na następnych zajęciach z tego przedmiotu lub w ustalonym przez nauczyciela terminie.
 6. W przypadku, gdy nauczyciel jest nieobecny w ustalonym dniu pracy klasowej/sprawdzianu, ustala z klasą następny termin.
 7. Wszystkie prace pisemne, referaty, wypracowania itp. (z wyjątkiem prac z jęz. polskiego) muszą być sprawdzone i oddane w terminie 7 dni roboczych (jęz. polski – 14 dni).

§7

POPRAWA OCEN

 1. Uczeń ma prawo poprawić, mniejszą niż bardzo dobry, ocenę z pracy klasowej/ sprawdzianu.
 2. Nauczyciel przeprowadza jedną poprawę w terminie ustalonym wspólnym dla całej klasy.
 3. Ocena z poprawy jest ostateczna.
 1. Prace klasowe/sprawdziany uczniowie poprawiają w terminie ustalonym z nauczycielem.

§8

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI  WKLASIE PIERWSZEJ I KLASIE DRUGIEJ

 1. Uczniowie klas I i II każdego roku będą pisać sprawdziany kompetencji  przedmiotowe z wybranych przez Radę Pedagogiczną zajęć edukacyjnych.
 2. Ocena z tych sprawdzianów jest oceną cząstkową o wadze pracy klasowej z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Oceny ze sprawdzianów kompetencji nie podlegają poprawie.

§9

 1. W okresie tygodnia przed klasyfikacją nie może odbyć się żadna praca klasowa /sprawdzian.
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są dokumentem szkoły i przechowywane są do ostatniego dnia roku szkolnego. Prace te znajdują się u nauczycieli poszczególnych przedmiotów i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców.
 3. Oceny w klasyfikacji śródrocznej, końcoworocznej oraz końcowe mogą być niższe niż oceny proponowane przez nauczyciela danego przedmiotu w sytuacji, gdy uczeń nie poprawi wskazanego materiału.

§10

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

 1. Wystawiając ocenę roczną (śródroczną), nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, postępy w nauce, wkład pracy, możliwości ucznia z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
 2. Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem i ubiegający się o ocenę celującą na koniec semestru, powinni wykonać dodatkowe prace zgodnie z kontraktem zawartym z nauczycielem (załącznik nr 1). Prace te powinny być skonstruowane w taki sposób, aby uczeń mógł wykazać się umiejętnościami np.: poszukiwania informacji w różnych źródłach, dokumentowania, udowadniania, analizowania, wyciągania wniosków itp.
 3. W przypadku, gdy poziom osiąganych przez ucznia wyników znacznie wykracza poza standardy wymagań z danego przedmiotu lub uczeń wyróżnił się, uczestnicząc w konkursach przedmiotowych, nauczyciel ma prawo przyznać ocenę celującą bez konieczności podpisywania kontraktu.
 4. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzic informowany jest o ocenie przewidywanej (na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną) oraz o ocenie zatwierdzonej poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.
 5. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen bieżących według następujących przedziałów:
0 - 1,64 ocena niedostateczna
1,65 - 2,64 ocena dopuszczająca
2,65 - 3,64 ocena dostateczna
3,65 - 4,64 ocena dobra
4,65 - 5,44 ocena bardzo dobra
5,45 - 6,00 ocena celująca
 1.   Przy ustalaniu rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego  nauczyciel bierze pod uwagę  w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie oceny podejmuje nauczyciel.

§11

FINALIŚCI I LAUREACI KONKURSÓW

Finaliści lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym otrzymują celującą ocenę z danych zajęć edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ III

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA

§12

 1. Wychowawca klasy na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów (na godzinie wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu) o:
  a) zasadach oceniania zachowania (formy i kryteria),
  b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (załącznik nr 3 „Warunki i tryb podwyższenia oceny zachowania”),
  c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Istotą niniejszych kryteriów oceniania zachowania jest nagradzanie pożądanych postaw i zachowań ucznia oraz kształtowanie i eliminowanie zachowań niepożądanych.
 3. Uczniowie są oceniani:
  a) pod koniec lekcji, nauczyciel zobowiązany jest odnotować uwagi i pochwały w dzienniku internetowym oraz przesłać informację rodzicom / opiekunom prawnym, jak też poinformować wychowawcę;
  b)pod koniec każdego miesiąca wychowawca na podstawie samooceny, oceny uczniów z klasy oraz opinii rady pedagogicznej oraz zgodnie z kryteriami wystawia cząstkową, miesięczną ocenę zachowania, o czym informuje rodziców.
 4. Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zsumowaniu miesięcznych ocen  zachowania oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (samooceny) oraz uwag i pochwał pracowników szkoły.
 5. Wszystkie oceny miesięczne mają równą wartość w perspektywie oceniania zachowania semestralnego i końcoworocznego.
 6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wystawiania miesięcznej oceny zachowania. Wychowawca może ocenić ucznia tylko w wypadku, gdy oceny wystawili wszyscy nauczyciele uczący.
 7. Na koniec semestru oraz roku szkolnego wychowawca na podstawie ocen miesięcznych wystawia ocenę  zachowania.
 8. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.
 9. Uczeń jest oceniany w kategoriach:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom,
  • przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności,
  • udział i zaangażowanie w tworzeniu projektu edukacyjnego.
 10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 11. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania znajdują się u końca dokumentu.

§13

  1. Uczeń, który otrzymał ostrzeżenie wychowawcy oraz Dyrektora i wciąż dokonuje tych samych przewinień, za które został ukarany, może mieć obniżoną ocenę zachowania. Jednocześnie nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawne na semestr lub koniec roku szkolnego.
  2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  3. W sytuacji, kiedy uczeń dopuścił się czynu szczególnie drastycznego zagrażającego życiu lub zdrowiu innych, Rada Pedagogiczna za zgodą wychowawcy może obniżyć uczniowi ocenę ze sprawowania.
  4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy wyższej czy ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 14.
  5. Konsekwencje zachowania niepożądanego, czyli niezgodnego z zasadami panującymi w szkole lub zasadami społecznymi, są zawarte w Statucie Szkoły.
  6. W ciągu roku szkolnego uczeń może otrzymać pochwały, uwagi, ostrzeżenie wychowawcy, ostrzeżenie Dyrektora szkoły oraz naganę Dyrektora szkoły z wpisem do akt.
  7. Pochwały uczeń może uzyskać za:
   a) relacje społeczne: pomoc innym,
   b) wolontariat i działania charytatywne,
   c)samorządność: pomoc w organizowaniu szkolnych uroczystości i przedsięwzięć,
   d)wyróżniającą się ciekawość poznawczą i aktywność podczas lekcji,
   e) pozytywne nastawienie do świata i ludzi.
 1. Trzy pochwały wychowawcy składają się na pochwałę Dyrektora szkoły, dzięki której otrzymuje wzorową miesięczną ocenę zachowania.
 2. Ostrzeżenie wychowawcy uczeń otrzymuje w wyniku powtarzającego się przekraczania zasad podstawowego. Trzykrotne ostrzeżenie wychowawcy skutkuje otrzymaniem nagany Dyrektora szkoły, wpisem do akt i podpisaniem kontraktu / umowy wychowawczej.
 3. Ostrzeżenie Dyrektora szkoły skutkuje podpisaniem kontraktu wychowawczego oraz – w zależności od stopnia realizacji kontraktu – skreśleniem z listy uczniów Szkoły.

§14

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§15

PROCEDURY WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA

 

 1. Rodzice uczniów zapoznają się z kryteriami, procedurami wystawiania oceny zachowania oraz trybem odwoławczym na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym (we wrześniu każdego roku szkolnego).
 2. Przed zakończeniem semestru uczniowie dokonują samooceny, która jest analizowana przez wychowawcę klasy.
 3. Przed zakończeniem semestru uczniowie dokonują oceny zachowania pozostałych uczniów w klasie, a wyniki poznają na godzinie wychowawczej.
 4. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach przekazują swoje propozycje ocen zachowania wychowawcy klasy.
 5. Wychowawca klasy w oparciu o zebrane informacje od uczniów i nauczycieli oraz własne obserwacje podaje propozycję oceny zachowania.
 6. Propozycje ocen zachowania wychowawca przedstawia na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej; decydujący głos należy do wychowawcy klasy (po uprzednim zapoznaniu się z opiniami innych pracowników szkoły).
 7. Rodzice są informowani o ocenie zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 8.   Ocena zachowania ucznia zatwierdzana jest przez grono pedagogiczne na jej posiedzeniu zatwierdzającym wyniki klasyfikacji. Ocena ta jest ostateczna, jeśli przy jej wystawianiu zachowano wszystkie procedury obowiązujące w szkole.
 9. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, zgodnie z trybem odwoławczym obowiązującym w szkole.

§16

TRYB ODWOŁAWCZY OCENY ZACHOWANIA
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. Zastrzeżenia można zgłosić:
  a) w przypadku oceny semestralnej do 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie,
  b) w przypadku oceny rocznej– nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z procedurami, Dyrektor podtrzymuje ocenę wystawioną przez wychowawcę klasy.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawieniu oceny zachowania Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 4. W skład komisji wchodzą:
  a) Dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
  b) wychowawca klasy,
  c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego (klasowego),
  e) psycholog.
 5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej przez wychowawcę klasy.
 6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
  a) skład komisji,
  b) termin posiedzenia komisji,
  c) wynik głosowania,
  d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
  e) podpisy członków komisji.
 8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

ROZDZIAŁ IV

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

§17

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 1. Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku:
  a) klasyfikacja śródroczna przed zakończeniem pierwszego semestru,
  b) klasyfikacja roczna przed wakacyjną przerwą feryjną.
 2. Ocena, którą otrzymuje uczeń w klasyfikacji rocznej, obejmuje postępy w nauce w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 4. Ocenę zachowania w klasach ustala się według skali z § 12 ust. 4.
 5. Podstawą do klasyfikowania jest uzyskanie przez ucznia przynajmniej 3 ocen z danego przedmiotu.
 6. Ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 7. Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.
 8. O ocenach niedostatecznych z przedmiotu i nieodpowiednich oraz nagannych ocenach zachowania informujemy rodziców na piśmie na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

 

§18

SPRAWDZIAN (EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY)

 1. Uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że powyższa ocena lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, nie później niż siedem dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Procedury odwoławcze od oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej):
  a) rodzic w imieniu ucznia odwołuje się od oceny śródrocznej, rocznej, oceny zachowania podaniem do Dyrektora szkoły,
  b) Dyrektor w ciągu 3 dni roboczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
  c) jeżeli podczas postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną uchybienia w wystawianiu oceny, Dyrektor w porozumieniu z uczniem i rodzicem wyznacza termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności (część pisemna i ustna),
  d) decyzja Dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy na piśmie,
  e) sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,
  f) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Przeprowadza się go w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
  g) do sprawdzianu  może przystąpić uczeń, który spełnia wszystkie następujące warunki:
  - otrzymał co najmniej 50% ocen z prac klasowych wyższych niż proponowana ocena klasyfikacyjna,
  – pisał wszystkie zapowiedziane  prace klasowe,
  – przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form poprawy,
  – nie miał więcej niż dwa nieprzygotowania w ciągu semestru,
  – miał przynajmniej 85% obecności na lekcjach danego przedmiotu,
  – wszystkie nieobecności są usprawiedliwione,
  h) ostateczną decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu podejmuje Dyrektor Szkoły.
  i) w skład komisji wchodzą:
  - Dyrektor,
  – nauczyciel przedmiotu,
  – inny nauczyciel tego samego przedmiotu,
  – wychowawca klasy – na życzenie ucznia,
  j) ocenę z egzaminu wystawia się według wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  k) ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie może obniżyć ustalonej wcześniej oceny z przedmiotu, może ją jedynie podwyższyć, najwyżej o jeden stopień.
  l) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:
  - skład komisji (Dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wskazany jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne),
  – nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest sprawdzian,
  – imię i nazwisko ucznia,
  – termin egzaminu,
  – zadania sprawdzające,
  – wynik egzaminu,
  – ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
 2. Protokół egzaminu stanowi dokumentację przebiegu nauczania i jest załącznikiem do arkusza ocen.
 3. O wyniku egzaminu rodzice zostają poinformowani na piśmie.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w terminie uzupełniającym wyznaczonym przez Dyrektora.
 5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa niż ustalona wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

 • 19

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Składa się on z 2 części: pisemnej i ustnej (nie dotyczy plastyki, techniki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego, kiedy to egzamin ma formę zadań praktycznych).
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:
 4. a) skład komisji (Dyrektor lub nauczyciel przedmiotu, wskazany przez Dyrektora szkoły, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, wychowawca– na życzenie ucznia),
 5. b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których prowadzony był egzamin poprawkowy,
 6. c) imię i nazwisko ucznia,
 7. b) termin egzaminu,
 8. c) zadania egzaminacyjne,
 9. d) wynik egzaminu,
 10. e) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną.
 11. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych, a także zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 12. Protokół z egzaminu stanowi dokumentację przebiegu nauczania i jest załącznikiem arkusza ocen ucznia.
 13. Dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować na piśmie rodziców lub opiekunów o wyniku egzaminu.
 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem (rodzicem).
 16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną, powtarza klasę (z zastrzeżeniem § 21 ust.2).

 

 

 • 20

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 1. Uczeń jest nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, gdy brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na ponad 50% zajęć przewidzianych w danym semestrze.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne.
 3. Na pisemną (podanie do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni roboczych od rady klasyfikacyjnej) prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicem.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8.   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.  
 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:
 10. a) skład komisji (Dyrektor, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, wychowawca – na życzenie ucznia),
 11. b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których prowadzony był egzamin,
 12. c) termin egzaminu,
 13. d) pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 14. e) wynik egzaminu,
 15. f) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną.
 16. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i krótką informację o odpowiedziach ustnych, a także zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 17. Protokół egzaminu stanowi dokumentację przebiegu nauczania i jest załącznikiem arkusza ocen ucznia.
 18. Dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować na piśmie rodziców lub opiekunów o wyniku egzaminu.
 • 21

KLASYFIKACJA: PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie odrębnych przepisów) zdaje egzamin klasyfikacyjny.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i/lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji powyższych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 6. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodzica może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca etapu edukacyjnego na podstawie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej w przypadku wady słuchu, głębokiej dysleksji rozwojowej, afazji, niepełnosprawności sprzężonych, autyzmu (w tym zespołu Aspergera).
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 8. Uczeń zwolniony z zajęć nie musi być obecny na lekcjach (za zgodą rodziców).

 

 • 22

PROMOWANIE

 1. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 i § 21 ust. 2.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole, promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

 • 23

PROMOWANIE Z WYRÓŻNIENIEM

 1. Uczeń jest klasyfikowany (promowany) z wyróżnieniem, gdy uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Uczeń klasy III kończy szkołę z wyróżnieniem, gdy uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.

 

 • 24

 

 1. Uczeń, który uzyskał więcej niż dwie oceny niedostateczne w klasyfikacji rocznej, nie otrzymuje promocji.
 2. Uczeń, który nie był klasyfikowany z dowolnego przedmiotu i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji.
 3. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną w klasie programowo najwyższej, powtarza klasę.
 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 • 25

 

 1. Uczniowie poniżej normy intelektualnej (pracujący zgodnie ze swoimi możliwościami), którzy zostali klasyfikowani, otrzymują promocję do następnej klasy.
 2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli przystąpił do egzaminu w klasie trzeciej i na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz wziął udział w realizacji projektu edukacyjnego.

ROZDZIAŁ V

FORMY INFORMOWANIA O POSTĘPACH UCZNIÓW W NAUCE

 

 • 26

 

 1. Podstawową formą informacji o postępach uczniów jest ocenianie wewnątrzszkolne.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

 • 27

Wymagania podstawowe:

 1. a) We wrześniu nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają wymagania podstawowe ze swojego przedmiotu na pierwszych zajęciach,
 2. b) Programy nauczania są do wglądu dla uczniów i rodziców w sekretariacie szkoły.

 

 • 28

OCENY BIEŻĄCE

 1. Bieżąca ocena w sześciostopniowej skali (§ 3 ust. 1) wpisywana jest do dziennika elektronicznego,
 2. Każdej ocenie cząstkowej przypisana jest kategoria oraz szczegółowa informacja o sprawdzanych wiadomościach oraz umiejętnościach.
 3. O ocenach bieżących rodzic informowany jest każdorazowo poprzez wpis w dzienniku elektronicznym,
 4. Oceny są jawne. Na wniosek rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić wystawioną ocenę,
 5. Informowanie  na temat bieżących trudności bądź postępów w nauce odbywa się podczas spotkań z rodzicami (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego),
 6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel przedmiotu powiadamia rodzica o konieczności spotkania w celu omówienia trudności ucznia w nauce.

 

 • 29

Prace klasowe:

 1. a) Na wniosek rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu rodzicom w trakcie zebrań, dni otwartych lub w innym ustalonym przez obie strony terminie,
 2. b) Informacje o testach kompetencji, testach międzyprzedmiotowych opracowanych przez nauczycieli, przekazuje wychowawca klasy w czasie zebrania z rodzicami. Jeżeli jest to możliwe, udostępnia rodzicom test do wglądu.

 

 • 30

Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzic informowany jest o ocenie przewidywanej (na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną) oraz o ocenie zatwierdzonej poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.

 

 

ROZDZIAŁ VI

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 31
 1. Najlepsi uczniowie (promowani z wyróżnieniem) otrzymują nagrody książkowe, dyplomy lub nagrody rzeczowe.
 2. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się również, niezależnie od innych nagród, w przypadku zaangażowania się ucznia w różne formy pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska oraz w przypadku szczególnych osiągnięć naukowych, sportowych, w konkursach przedmiotowych i artystycznych, udział w organizowanym przez szkołę wolontariacie.
 3. Nagrody wychowawcy (książkowe lub rzeczowe) otrzymują uczniowie za zmianę postaw i zaangażowanie w życie klasy.
 4. Dopuszcza się przyznawanie różnych nagród związanych z realizacją przyjętego na dany rok szkolny planu dydaktyczno– wychowawczego.
 5. Każdy z pracowników pedagogicznych ma prawo wnioskować o przyznanie uczniom nagród.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 32
 1. Wychowawca klasy, co roku na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami, przedstawia  Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 2. Pełny tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania musi być dostępny na szkolnej stronie internetowej.
 3. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 4. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań i dni otwartych, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, w szczególności niekontrolujący systematycznie wpisów w dzienniku elektronicznym, nie mogą w żadnym wypadku – kwestionując ocenę – powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz przewidywanych dla niego ocenach semestralnych i rocznych.
 5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz w sprawie promocji i ukończenia szkoły.

 

 

Załączniki:

 1. Zasady i tryb przyznawania oceny celującej.
 2. Warunki i tryb podwyższania oceny z przedmiotu.
 3. Warunki i tryb podwyższania oceny zachowania.

 

 

Załącznik nr 1

KONTRAKTY – OCENY CELUJĄCE

Uczeń ubiegający się o ocenę celującą z danego przedmiotu podpisuje z nauczycielem prowadzącym zajęcia kontrakt na ocenę celującą. W pracy nad realizacją kontraktu powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania danego etapu (klasy) oraz samodzielnie i w sposób twórczy rozwijać własne uzdolnienia. Uczeń taki biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych wynikających z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczających poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele zobowiązani są do diagnozowania uzdolnień dzieci, by na tej podstawie pomagać uczniom w wyborze przedmiotu, z którego możliwe jest uzyskanie oceny celującej .

Kontrakt na ocenę celującą uczniowie podpisują do końca pierwszego miesiąca nauki. Po podpisaniu kontraktu uczeń i nauczyciel przedmiotu ustalają plan pracy: tematy oraz terminy realizacji zadań kontraktowych.

Termin realizacji zadań kontraktowych uczeń ustala wspólnie z nauczycielem.

 

Załącznik nr 2

WARUNKI I TRYB PODWYŻSZENIA OCENY PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ Z PRZEDMIOTU

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu.
 2. Za przewidywaną ocenę roczną rozumie się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu na dany rok szkolny, a nie zatwierdzoną przez radę pedagogiczną.
 3. Uczeń, który chce się ubiegać o podwyższenie oceny z przedmiotu, winien wraz rodzicami (prawnymi opiekunami) złożyć w tym celu pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 4. W pisemnej prośbie uczeń pisze, z jakiego przedmiotu i jaką ocenę chce poprawić, uzasadnia swoją decyzję oraz może podać uwagi co do procedur samego egzaminu.
 5. Z przywileju tego uczeń może skorzystać tylko raz w ciągu każdego roku.
 6. Uczeń może przystąpić do poprawy oceny z dwóch przedmiotów w ciągu roku, ale tylko za zgodą Rady Pedagogicznej.
 7. Poszczególni nauczyciele informują rodziców oraz uczniów o przewidywanych ocenach końcowych dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
 8. Uczniowie nieklasyfikowani z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności nie mają prawa do egzaminu poprawkowego. Mają prawo tylko do egzaminu klasyfikacyjnego.
 9. Egzamin zawiera materiał z dwóch semestrów wybrany przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 10. Jeśli ocena na półrocze była bardzo dobra, uczeń może zaliczać materiał tylko z ostatniego semestru.
 11. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 12. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.
 13. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 14. Uczeń zobowiązany jest do stawienia się na egzaminie w wyznaczonym terminie.
 15. Komisja jest zobowiązana do powiadomienia ucznia o wyniku poprawy maksymalnie 60 minut po przeprowadzonym egzaminie.
 16. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 17. Ocena z egzaminu jest obowiązująca i ostateczna. Nie może być jednak niższa niż przewidywana.
 18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 19. Podczas posiedzenia rady zatwierdzającej wychowawca zapoznaje Radę Pedagogiczną z poprawioną oceną danego ucznia.
 20. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.

 

 

Załącznik nr 3

WARUNKI I TRYB PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. O podwyższenie oceny mogą ubiegać się uczniowie, którym incydentalnie zdarzają się uchybienia związane z naruszeniem obowiązujących w szkole zasad i istniejącego regulaminu szkoły.
 3. Uczeń, który chce ubiegać się o podwyższenie oceny (tylko o jeden stopień), sam albo z rodzicami (prawnymi opiekunami) składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zapoznania się z przewidywaną oceną zachowania oraz zgłasza gotowość pracy wychowawcy klasy.
 4. Pisemna prośba powinna zawierać propozycje działań na rzecz społeczności klasowej i/ lub szkolnej z terminem realizacji oraz deklarację poprawy zachowania.
 5. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:
 6. a) wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych są usprawiedliwione,
 7. b) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez Szkołę,
 8. c) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
 9. d) uczeń wykazywał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad życia szkolnego.
 10. Komisja w składzie: Dyrektor szkoły (lub wicedyrektor), wychowawca, psycholog i/ lub pedagog, rozpatruje prośbę ucznia w ciągu tygodnia od złożenia podania, oceniając realność podjętych zobowiązań, dotychczasowe funkcjonowanie ucznia, a następnie wydaje decyzję w tej sprawie.
 11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera informacje o terminie, składzie komisji, ustalonej ocenie oraz uzasadnieniu decyzji.
 12. W przypadku pozytywnej decyzji komisji uczeń zobowiązany jest do realizacji podjętych zobowiązań zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem, uwzględniając zalecenia komisji.
 13. Komisja pozostawia sobie prawo do określenia oczekiwań co do dalszego funkcjonowania ucznia, również w kolejnych latach nauki pod groźbą obniżenia oceny zachowania w następnym roku nauki.
 14. O decyzji komisji informowany jest uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie).
 15. Wychowawca zapoznaje grono pedagogiczne z warunkami podwyższenia rocznej oceny zachowania danego ucznia na radzie klasyfikacyjnej.
 16. Ustalona przez powyższe postępowanie ocena jest ostateczna.

 

Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej

w dniu 29 sierpnia 2017 roku

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Gimnazjum Dwujęzyczne

The Middle International School of Warsaw

 

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ I

WSTĘP

 • 1
 1.  Ocenianie ma na celu dostarczenie uczniom i rodzicom rzetelnej informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych, szczególnych uzdolnieniach, a także o trudnościach w nauce i zachowaniu oraz mobilizowanie do dalszych postępów. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2.  Uczeń musi być informowany na bieżąco o wszystkich otrzymywanych ocenach – oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.
 3.  Nauczyciel w sposób obiektywny ocenia systematyczność, pracowitość, staranność wykonania prac przez ucznia. W przypadku przedmiotów artystycznych (plastyka, technika, muzyka, wychowanie fizyczne) powinien brać pod uwagę nie tylko uzdolnienia, ale także przygotowanie do zajęć, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 5. Uczniowie z problemami o charakterze dysleksji oceniani są (na podstawie opinii psychologa) w zależności od dysfunkcji. W ich przypadku nauczyciele poszczególnych przedmiotów współpracują z psychologiem.
 6. W stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, nauczyciele zobowiązani są (na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, a także wobec ucznia nieposiadającego takiej opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

ROZDZIAŁ II

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE UCZNIÓW

 • 2
 1. Nauczyciele na początku września każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
 2. a)   wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu,
 3. b) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen   klasyfikacyjnych,
 4. c)    warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane (roczne, śródroczne) oceny klasyfikacyjne,
 5. d)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 6. Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciele wszystkich przedmiotów omawiają z uczniami wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania.

 

 • 3

OCENIANIE – INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Uczniowie, uzyskują cząstkowe, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne według skali:

- celujący (6),

- bardzo dobry (5)

- dobry (4)

- dostateczny (3)

- dopuszczający (2)

- niedostateczny (1)

 1.   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
 3.  Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stawianie obok oceny + i – . Przy ocenach z prac klasowych i testów dopuszcza się wpisywanie wartości procentowych ocenianych prac. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne są ewidencjonowane.
 4.   Uczniowie z problemami dyslektycznymi mogą z dyktand otrzymywać: zal. (zaliczone) lub nz (niezaliczone).
 • 4
 1. System oceniania dzielimy na dwa rodzaje:
 2. a) formalny:

- prace klasowe,

-sprawdziany w formie pisemnej,

- sprawdziany kompetencji ucznia w klasie pierwszej i klasie drugiej,

- kartkówki,

- prace pisemne (projekty, referaty, zadania, opisy doświadczeń, opowiadania itp.),

- odpowiedzi ustne,

- prace dodatkowe,

- zadania domowe,

- zadanie indywidualne na lekcji,

- prace w grupach,

- prezentacje,

 1. b) nieformalny:

- stała obserwacja postępów w nauce,

- aktywność,

- wkład pracy,

- systematyczność odrabiania prac domowych,

- przygotowanie do lekcji.

 1.   Aktywność ucznia na lekcjach oceniana jest stopniami lub plusami.

     W przypadku 1 godz. zajęć edukacyjnych w tygodniu: 3 plusy równają się ocenie bardzo dobrej, a w przypadku godzin w tygodniu: 4 plusy równają się ocenie bardzo dobrej;  

     3 godz. i więcej: 5 plusów to ocena bardzo dobra.

 1.   Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić bez konsekwencji nieprzygotowanie do zajęć:

-  przy 1 godzinie/spotkanie w tygodniu- 1 nieprzygotowanie (tożsame z brakiem pracy domowej,  zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub przyborów szkolnych),

-  przy 2 lub więcej godzinach/spotkaniach w tygodniu – 2 nieprzygotowania (tożsame z brakiem pracy domowej,  zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub przyborów szkolnych),

Za każde nieprzygotowanie powyżej ustalonego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych prac pisemnych.

 

 • 5

SPOSOBY INFORMOWANIA O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH

 1.   Rodzic jest na bieżąco informowany o osiągnięciach edukacyjnych ucznia za pomocą dziennika elektronicznego.
 2.  Nauczyciel ma prawo kontrolować czy  uczeń odrobił pracę domową. Za brak bieżącej pracy domowej uczeń otrzymuje „np”. Prace domowe mogą być oceniane pełną notą liczbową: 1 – 6. Brak długoterminowej pracy zaliczeniowej z każdego przedmiotu jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 3.  Niezapowiedziane kartkówki mogą obejmować materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji.
 4. W szczególnych przypadkach (wyjazd, choroba, inne sytuacje losowe) uczniowi przysługuje możliwość nieprzygotowania się do lekcji bez ponoszenia konsekwencji. Jednakże nieopanowany materiał musi być zaliczony w terminie uzgodnionym z nauczycielem w terminie dwóch tygodni.

 

 • 6

SYSTEM OCENIANIA:

 1. Prace klasowe/sprawdziany lub kartkówki oceniane są według punktacji i skali procentowej:
ocena zakres procentowy
1 0- 49
2 50-64
3 65-74
4 75-90
5 91-96
6 97 -100

 

W przypadku, gdy uczeń nie osiągnął wymaganych 91% punktów, lecz zrobił zadanie dodatkowe, nauczyciel może podwyższyć ocenę, wliczając punkty do ogólnej punktacji.

 1. Na wszystkich pracach klasowych/sprawdzianach i kartkówkach obowiązuje całkowity zakaz odpisywania. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i jest zobowiązany do powtórnego napisania testu.
 2.   Przy odpowiedziach ustnych i prezentacjach oceniamy:
 3. a) zawartość merytoryczną,
 4. b) wkład pracy (źródła),
 5. c) język wypowiedzi i prezentacji,
 6. d) sposób prezentacji, jej samodzielność,
 7. e) etykieta językowa.
 8.   Prace klasowe/sprawdziany obejmujące jeden lub dwa działy materiału zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. W pracach/sprawdzianach mogą pojawiać się pytania obejmujące wcześniej omówiony materiał (sprawdzające wiedzę trwałą uczniów), wówczas zadania te są dodatkowo oceniane.
 9.  Prace klasowe uwzględniają różnorodne formy sprawdzianu oraz różne typy pytań: rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, zgodnie z wymogami danego sprawdzianu.

     Praca klasowa  może zostać przełożona na inny termin:

 • za zgodą nauczyciela na prośbę klasy,
 • za zgodą klasy na prośbę nauczyciela,
 • w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 1. W tygodniu uczniowie mogą pisać tylko dwie prace klasowe/sprawdziany (ograniczenie to nie dotyczy sprawdzianów poprawkowych) oraz jeden sprawdzian/test z zajęć edukacyjnych języka obcego nowożytnego.
 2.   Prace klasowe/sprawdziany są obowiązkowe.
 3.   Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej/sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie ustalonym z nauczycielem.
 4. W przypadku choroby ucznia nauczyciel pomaga w nadrobieniu zaległości – zwraca uwagę na najistotniejsze zagadnienia, wyjaśnia wątpliwości, przygotowuje zadania, ćwiczenia, artykuły, karty pracy. Powstałe zaległości uczniowie mogą nadrabiać między innymi w czasie  konsultacji nauczycieli.
 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, to może pisać ją na następnych zajęciach z tego przedmiotu lub w ustalonym przez nauczyciela terminie.
 6. W przypadku, gdy nauczyciel jest nieobecny w ustalonym dniu pracy klasowej/sprawdzianu, ustala z klasą następny termin.
 7. Wszystkie prace pisemne, referaty, wypracowania itp. (z wyjątkiem prac z jęz. polskiego) muszą być sprawdzone i oddane w terminie 7 dni roboczych (jęz. polski – 14 dni).

 

 • 7

POPRAWA OCEN

 1. Uczeń ma prawo poprawić, mniejszą niż bardzo dobry, ocenę z pracy klasowej/ sprawdzianu.
 2. Nauczyciel przeprowadza jedną poprawę w terminie ustalonym wspólnym dla całej klasy.
 3. Ocena z poprawy jest ostateczna.
 1. Prace klasowe/sprawdziany uczniowie poprawiają w terminie ustalonym z nauczycielem.

 

 • 8

SPRAWDZIANY KOMPETENCJI  WKLASIE PIERWSZEJ I KLASIE DRUGIEJ

 1. Uczniowie klas I i II każdego roku będą pisać sprawdziany kompetencji  przedmiotowe z wybranych przez Radę Pedagogiczną zajęć edukacyjnych.
 2. Ocena z tych sprawdzianów jest oceną cząstkową o wadze pracy klasowej z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Oceny ze sprawdzianów kompetencji nie podlegają poprawie.
 • 9
 1. W okresie tygodnia przed klasyfikacją nie może odbyć się żadna praca klasowa /sprawdzian.
 2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są dokumentem szkoły i przechowywane są do ostatniego dnia roku szkolnego. Prace te znajdują się u nauczycieli poszczególnych przedmiotów i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców.
 3. Oceny w klasyfikacji śródrocznej, końcoworocznej oraz końcowe mogą być niższe niż oceny proponowane przez nauczyciela danego przedmiotu w sytuacji, gdy uczeń nie poprawi wskazanego materiału.

 

 • 10

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

 1. Wystawiając ocenę roczną (śródroczną), nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, postępy w nauce, wkład pracy, możliwości ucznia z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
 2. Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem i ubiegający się o ocenę celującą na koniec semestru, powinni wykonać dodatkowe prace zgodnie z kontraktem zawartym z nauczycielem (załącznik nr 1). Prace te powinny być skonstruowane w taki sposób, aby uczeń mógł wykazać się umiejętnościami np.: poszukiwania informacji w różnych źródłach, dokumentowania, udowadniania, analizowania, wyciągania wniosków itp.
 3. W przypadku, gdy poziom osiąganych przez ucznia wyników znacznie wykracza poza standardy wymagań z danego przedmiotu lub uczeń wyróżnił się, uczestnicząc w konkursach przedmiotowych, nauczyciel ma prawo przyznać ocenę celującą bez konieczności podpisywania kontraktu.
 4. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzic informowany jest o ocenie przewidywanej (na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną) oraz o ocenie zatwierdzonej poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.
 5. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen bieżących według następujących przedziałów:

 

 

0 - 1,64 ocena niedostateczna
1,65 - 2,64 ocena dopuszczająca
2,65 - 3,64 ocena dostateczna
3,65 - 4,64 ocena dobra
4,65 - 5,44 ocena bardzo dobra
5,45 - 6,00 ocena celująca
 1.   Przy ustalaniu rocznej i semestralnej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego  nauczyciel bierze pod uwagę  w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie oceny podejmuje nauczyciel.

 

 • 11

FINALIŚCI I LAUREACI KONKURSÓW

Finaliści lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym otrzymują celującą ocenę z danych zajęć edukacyjnych.

 

ROZDZIAŁ III

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA

 • 12
 1. Wychowawca klasy na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów (na godzinie wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu) o:
 2. a) zasadach oceniania zachowania (formy i kryteria),
 3. b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (załącznik nr 3 „Warunki i tryb podwyższenia oceny zachowania”),
 4. c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Istotą niniejszych kryteriów oceniania zachowania jest nagradzanie pożądanych postaw i zachowań ucznia oraz kształtowanie i eliminowanie zachowań niepożądanych.
 2. Uczniowie są oceniani:
 1. pod koniec lekcji, nauczyciel zobowiązany jest odnotować uwagi i pochwały w dzienniku internetowym oraz przesłać informację rodzicom / opiekunom prawnym, jak też poinformować wychowawcę;
 2. pod koniec każdego miesiąca wychowawca na podstawie samooceny, oceny uczniów z klasy oraz opinii rady pedagogicznej oraz zgodnie z kryteriami wystawia cząstkową, miesięczną ocenę zachowania, o czym informuje rodziców.
 1. Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zsumowaniu miesięcznych ocen  zachowania oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (samooceny) oraz uwag i pochwał pracowników szkoły.
 2. Wszystkie oceny miesięczne mają równą wartość w perspektywie oceniania zachowania semestralnego i końcoworocznego.
 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wystawiania miesięcznej oceny zachowania. Wychowawca może ocenić ucznia tylko w wypadku, gdy oceny wystawili wszyscy nauczyciele uczący.
 4. Na koniec semestru oraz roku szkolnego wychowawca na podstawie ocen miesięcznych wystawia ocenę  zachowania.
 5. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra.
 6. Uczeń jest oceniany w kategoriach:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom,
 • przeciwstawianie się przejawom agresji, przemocy i wulgarności,
 • udział i zaangażowanie w tworzeniu projektu edukacyjnego.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania znajdują się u końca dokumentu.

 

 • 13
  1. Uczeń, który otrzymał ostrzeżenie wychowawcy oraz Dyrektora i wciąż dokonuje tych samych przewinień, za które został ukarany, może mieć obniżoną ocenę zachowania. Jednocześnie nie może uzyskać wyższej oceny zachowania niż poprawne na semestr lub koniec roku szkolnego.
  2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  3. W sytuacji, kiedy uczeń dopuścił się czynu szczególnie drastycznego zagrażającego życiu lub zdrowiu innych, Rada Pedagogiczna za zgodą wychowawcy może obniżyć uczniowi ocenę ze sprawowania.
  4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy wyższej czy ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 14.
  5. Konsekwencje zachowania niepożądanego, czyli niezgodnego z zasadami panującymi w szkole lub zasadami społecznymi, są zawarte w Statucie Szkoły.
  6. W ciągu roku szkolnego uczeń może otrzymać pochwały, uwagi, ostrzeżenie wychowawcy, ostrzeżenie Dyrektora szkoły oraz naganę Dyrektora szkoły z wpisem do akt.
  7. Pochwały uczeń może uzyskać za:
 1. relacje społeczne: pomoc innym,
 2. wolontariat i działania charytatywne,
 3. samorządność: pomoc w organizowaniu szkolnych uroczystości i przedsięwzięć,
 4. wyróżniającą się ciekawość poznawczą i aktywność podczas lekcji,
 5. pozytywne nastawienie do świata i ludzi.
 1. Trzy pochwały wychowawcy składają się na pochwałę Dyrektora szkoły, dzięki której otrzymuje wzorową miesięczną ocenę zachowania.
 2. Ostrzeżenie wychowawcy uczeń otrzymuje w wyniku powtarzającego się przekraczania zasad podstawowego. Trzykrotne ostrzeżenie wychowawcy skutkuje otrzymaniem nagany Dyrektora szkoły, wpisem do akt i podpisaniem kontraktu / umowy wychowawczej.
 3. Ostrzeżenie Dyrektora szkoły skutkuje podpisaniem kontraktu wychowawczego oraz – w zależności od stopnia realizacji kontraktu – skreśleniem z listy uczniów Szkoły.
 • 14
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 15

PROCEDURY WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA

 

 1. Rodzice uczniów zapoznają się z kryteriami, procedurami wystawiania oceny zachowania oraz trybem odwoławczym na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym (we wrześniu każdego roku szkolnego).
 2. Przed zakończeniem semestru uczniowie dokonują samooceny, która jest analizowana przez wychowawcę klasy.
 3. Przed zakończeniem semestru uczniowie dokonują oceny zachowania pozostałych uczniów w klasie, a wyniki poznają na godzinie wychowawczej.
 4. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach przekazują swoje propozycje ocen zachowania wychowawcy klasy.
 5. Wychowawca klasy w oparciu o zebrane informacje od uczniów i nauczycieli oraz własne obserwacje podaje propozycję oceny zachowania.
 6. Propozycje ocen zachowania wychowawca przedstawia na posiedzeniu rady klasyfikacyjnej; decydujący głos należy do wychowawcy klasy (po uprzednim zapoznaniu się z opiniami innych pracowników szkoły).
 7. Rodzice są informowani o ocenie zachowania na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.
 8.   Ocena zachowania ucznia zatwierdzana jest przez grono pedagogiczne na jej posiedzeniu zatwierdzającym wyniki klasyfikacji. Ocena ta jest ostateczna, jeśli przy jej wystawianiu zachowano wszystkie procedury obowiązujące w szkole.
 9. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, zgodnie z trybem odwoławczym obowiązującym w szkole.
 • 16

TRYB ODWOŁAWCZY OCENY ZACHOWANIA

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. Zastrzeżenia można zgłosić:
 2. a) w przypadku oceny semestralnej do 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie,
 3. b) w przypadku oceny rocznej– nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z procedurami, Dyrektor podtrzymuje ocenę wystawioną przez wychowawcę klasy.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawieniu oceny zachowania Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. W skład komisji wchodzą:
 7. a) Dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 8. b) wychowawca klasy,
 9. c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 10. d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego (klasowego),
 11. e) psycholog.
 12. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny wystawionej przez wychowawcę klasy.
 13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
 15. a) skład komisji,
 16. b) termin posiedzenia komisji,
 17. c) wynik głosowania,
 18. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
 19. e) podpisy członków komisji.
 20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

ROZDZIAŁ IV

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

 

 • 17

KLASYFIKACJA ŚRODROCZNA I ROCZNA

 1. Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku:
 2. a) klasyfikacja śródroczna przed zakończeniem pierwszego semestru,
 3. b) klasyfikacja roczna przed wakacyjną przerwą feryjną.
 4. Ocena, którą otrzymuje uczeń w klasyfikacji rocznej, obejmuje postępy w nauce w ciągu całego roku szkolnego.
 5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 6. Ocenę zachowania w klasach ustala się według skali z § 12 ust. 4.
 7. Podstawą do klasyfikowania jest uzyskanie przez ucznia przynajmniej 3 ocen z danego przedmiotu.
 8. Ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 9. Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.
 10. O ocenach niedostatecznych z przedmiotu i nieodpowiednich oraz nagannych ocenach zachowania informujemy rodziców na piśmie na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

 

 

 • 18

SPRAWDZIAN (EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY)

 1. Uczeń, rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że powyższa ocena lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, nie później niż siedem dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Procedury odwoławcze od oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej):
 3. a) rodzic w imieniu ucznia odwołuje się od oceny śródrocznej, rocznej, oceny zachowania podaniem do Dyrektora szkoły,
 4. b) Dyrektor w ciągu 3 dni roboczych przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
 5. c) jeżeli podczas postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną uchybienia w wystawianiu oceny, Dyrektor w porozumieniu z uczniem i rodzicem wyznacza termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności (część pisemna i ustna),
 6. d) decyzja Dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy na piśmie,
 7. e) sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,
 8. f) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Przeprowadza się go w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
 9. g) do sprawdzianu  może przystąpić uczeń, który spełnia wszystkie następujące warunki:

- otrzymał co najmniej 50% ocen z prac klasowych wyższych niż proponowana ocena klasyfikacyjna,

- pisał wszystkie zapowiedziane  prace klasowe,

- przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form poprawy,

- nie miał więcej niż dwa nieprzygotowania w ciągu semestru,

- miał przynajmniej 85% obecności na lekcjach danego przedmiotu,    

- wszystkie nieobecności są usprawiedliwione,

 1. h) ostateczną decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. i) w skład komisji wchodzą:

- Dyrektor,

- nauczyciel przedmiotu,

- inny nauczyciel tego samego przedmiotu,

- wychowawca klasy – na życzenie ucznia,

 1. j) ocenę z egzaminu wystawia się według wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 2. k) ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna nie może obniżyć ustalonej wcześniej oceny z przedmiotu, może ją jedynie podwyższyć, najwyżej o jeden stopień.
 3. l) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:

- skład komisji (Dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wskazany jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne),

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest sprawdzian,

- imię i nazwisko ucznia,

- termin egzaminu,

- zadania sprawdzające,

- wynik egzaminu,

- ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
 2. Protokół egzaminu stanowi dokumentację przebiegu nauczania i jest załącznikiem do arkusza ocen.
 3. O wyniku egzaminu rodzice zostają poinformowani na piśmie.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w terminie uzupełniającym wyznaczonym przez Dyrektora.
 5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa niż ustalona wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

 

 • 19

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Składa się on z 2 części: pisemnej i ustnej (nie dotyczy plastyki, techniki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego, kiedy to egzamin ma formę zadań praktycznych).
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera:
 4. a) skład komisji (Dyrektor lub nauczyciel przedmiotu, wskazany przez Dyrektora szkoły, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, wychowawca– na życzenie ucznia),
 5. b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których prowadzony był egzamin poprawkowy,
 6. c) imię i nazwisko ucznia,
 7. b) termin egzaminu,
 8. c) zadania egzaminacyjne,
 9. d) wynik egzaminu,
 10. e) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną.
 11. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych, a także zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 12. Protokół z egzaminu stanowi dokumentację przebiegu nauczania i jest załącznikiem arkusza ocen ucznia.
 13. Dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować na piśmie rodziców lub opiekunów o wyniku egzaminu.
 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem (rodzicem).
 16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną, powtarza klasę (z zastrzeżeniem § 21 ust.2).

 

 

 • 20

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 1. Uczeń jest nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, gdy brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na ponad 50% zajęć przewidzianych w danym semestrze.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne.
 3. Na pisemną (podanie do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni roboczych od rady klasyfikacyjnej) prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicem.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8.   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.  
 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który zawiera:
 10. a) skład komisji (Dyrektor, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, wychowawca – na życzenie ucznia),
 11. b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których prowadzony był egzamin,
 12. c) termin egzaminu,
 13. d) pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 14. e) wynik egzaminu,
 15. f) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną.
 16. Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i krótką informację o odpowiedziach ustnych, a także zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 17. Protokół egzaminu stanowi dokumentację przebiegu nauczania i jest załącznikiem arkusza ocen ucznia.
 18. Dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować na piśmie rodziców lub opiekunów o wyniku egzaminu.
 • 21

KLASYFIKACJA: PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

 1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie odrębnych przepisów) zdaje egzamin klasyfikacyjny.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i/lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji powyższych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 6. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodzica może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca etapu edukacyjnego na podstawie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej w przypadku wady słuchu, głębokiej dysleksji rozwojowej, afazji, niepełnosprawności sprzężonych, autyzmu (w tym zespołu Aspergera).
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
 8. Uczeń zwolniony z zajęć nie musi być obecny na lekcjach (za zgodą rodziców).

 

 • 22

PROMOWANIE

 1. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 i § 21 ust. 2.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w szkole, promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane są w klasie programowo wyższej.

 

 • 23

PROMOWANIE Z WYRÓŻNIENIEM

 1. Uczeń jest klasyfikowany (promowany) z wyróżnieniem, gdy uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Uczeń klasy III kończy szkołę z wyróżnieniem, gdy uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i przynajmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.

 

 • 24

 

 1. Uczeń, który uzyskał więcej niż dwie oceny niedostateczne w klasyfikacji rocznej, nie otrzymuje promocji.
 2. Uczeń, który nie był klasyfikowany z dowolnego przedmiotu i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji.
 3. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną w klasie programowo najwyższej, powtarza klasę.
 4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 • 25

 

 1. Uczniowie poniżej normy intelektualnej (pracujący zgodnie ze swoimi możliwościami), którzy zostali klasyfikowani, otrzymują promocję do następnej klasy.
 2. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli przystąpił do egzaminu w klasie trzeciej i na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz wziął udział w realizacji projektu edukacyjnego.

ROZDZIAŁ V

FORMY INFORMOWANIA O POSTĘPACH UCZNIÓW W NAUCE

 

 • 26

 

 1. Podstawową formą informacji o postępach uczniów jest ocenianie wewnątrzszkolne.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

 • 27

Wymagania podstawowe:

 1. a) We wrześniu nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają wymagania podstawowe ze swojego przedmiotu na pierwszych zajęciach,
 2. b) Programy nauczania są do wglądu dla uczniów i rodziców w sekretariacie szkoły.

 

 • 28

OCENY BIEŻĄCE

 1. Bieżąca ocena w sześciostopniowej skali (§ 3 ust. 1) wpisywana jest do dziennika elektronicznego,
 2. Każdej ocenie cząstkowej przypisana jest kategoria oraz szczegółowa informacja o sprawdzanych wiadomościach oraz umiejętnościach.
 3. O ocenach bieżących rodzic informowany jest każdorazowo poprzez wpis w dzienniku elektronicznym,
 4. Oceny są jawne. Na wniosek rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić wystawioną ocenę,
 5. Informowanie  na temat bieżących trudności bądź postępów w nauce odbywa się podczas spotkań z rodzicami (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego),
 6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel przedmiotu powiadamia rodzica o konieczności spotkania w celu omówienia trudności ucznia w nauce.

 

 • 29

Prace klasowe:

 1. a) Na wniosek rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu rodzicom w trakcie zebrań, dni otwartych lub w innym ustalonym przez obie strony terminie,
 2. b) Informacje o testach kompetencji, testach międzyprzedmiotowych opracowanych przez nauczycieli, przekazuje wychowawca klasy w czasie zebrania z rodzicami. Jeżeli jest to możliwe, udostępnia rodzicom test do wglądu.

 

 • 30

Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzic informowany jest o ocenie przewidywanej (na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną) oraz o ocenie zatwierdzonej poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.

 

 

ROZDZIAŁ VI

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 31
 1. Najlepsi uczniowie (promowani z wyróżnieniem) otrzymują nagrody książkowe, dyplomy lub nagrody rzeczowe.
 2. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się również, niezależnie od innych nagród, w przypadku zaangażowania się ucznia w różne formy pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska oraz w przypadku szczególnych osiągnięć naukowych, sportowych, w konkursach przedmiotowych i artystycznych, udział w organizowanym przez szkołę wolontariacie.
 3. Nagrody wychowawcy (książkowe lub rzeczowe) otrzymują uczniowie za zmianę postaw i zaangażowanie w życie klasy.
 4. Dopuszcza się przyznawanie różnych nagród związanych z realizacją przyjętego na dany rok szkolny planu dydaktyczno– wychowawczego.
 5. Każdy z pracowników pedagogicznych ma prawo wnioskować o przyznanie uczniom nagród.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 32
 1. Wychowawca klasy, co roku na godzinach wychowawczych i zebraniach z rodzicami, przedstawia  Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 2. Pełny tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania musi być dostępny na szkolnej stronie internetowej.
 3. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 4. Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań i dni otwartych, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, w szczególności niekontrolujący systematycznie wpisów w dzienniku elektronicznym, nie mogą w żadnym wypadku – kwestionując ocenę – powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz przewidywanych dla niego ocenach semestralnych i rocznych.
 5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz w sprawie promocji i ukończenia szkoły.

 

 

Załączniki:

 1. Zasady i tryb przyznawania oceny celującej.
 2. Warunki i tryb podwyższania oceny z przedmiotu.
 3. Warunki i tryb podwyższania oceny zachowania.

 

 

Załącznik nr 1

KONTRAKTY – OCENY CELUJĄCE

Uczeń ubiegający się o ocenę celującą z danego przedmiotu podpisuje z nauczycielem prowadzącym zajęcia kontrakt na ocenę celującą. W pracy nad realizacją kontraktu powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania danego etapu (klasy) oraz samodzielnie i w sposób twórczy rozwijać własne uzdolnienia. Uczeń taki biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych wynikających z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczających poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele zobowiązani są do diagnozowania uzdolnień dzieci, by na tej podstawie pomagać uczniom w wyborze przedmiotu, z którego możliwe jest uzyskanie oceny celującej .

Kontrakt na ocenę celującą uczniowie podpisują do końca pierwszego miesiąca nauki. Po podpisaniu kontraktu uczeń i nauczyciel przedmiotu ustalają plan pracy: tematy oraz terminy realizacji zadań kontraktowych.

Termin realizacji zadań kontraktowych uczeń ustala wspólnie z nauczycielem.

 

Załącznik nr 2

WARUNKI I TRYB PODWYŻSZENIA OCENY PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ Z PRZEDMIOTU

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu.
 2. Za przewidywaną ocenę roczną rozumie się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu na dany rok szkolny, a nie zatwierdzoną przez radę pedagogiczną.
 3. Uczeń, który chce się ubiegać o podwyższenie oceny z przedmiotu, winien wraz rodzicami (prawnymi opiekunami) złożyć w tym celu pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 4. W pisemnej prośbie uczeń pisze, z jakiego przedmiotu i jaką ocenę chce poprawić, uzasadnia swoją decyzję oraz może podać uwagi co do procedur samego egzaminu.
 5. Z przywileju tego uczeń może skorzystać tylko raz w ciągu każdego roku.
 6. Uczeń może przystąpić do poprawy oceny z dwóch przedmiotów w ciągu roku, ale tylko za zgodą Rady Pedagogicznej.
 7. Poszczególni nauczyciele informują rodziców oraz uczniów o przewidywanych ocenach końcowych dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
 8. Uczniowie nieklasyfikowani z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności nie mają prawa do egzaminu poprawkowego. Mają prawo tylko do egzaminu klasyfikacyjnego.
 9. Egzamin zawiera materiał z dwóch semestrów wybrany przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
 10. Jeśli ocena na półrocze była bardzo dobra, uczeń może zaliczać materiał tylko z ostatniego semestru.
 11. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 12. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.
 13. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 14. Uczeń zobowiązany jest do stawienia się na egzaminie w wyznaczonym terminie.
 15. Komisja jest zobowiązana do powiadomienia ucznia o wyniku poprawy maksymalnie 60 minut po przeprowadzonym egzaminie.
 16. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 17. Ocena z egzaminu jest obowiązująca i ostateczna. Nie może być jednak niższa niż przewidywana.
 18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 19. Podczas posiedzenia rady zatwierdzającej wychowawca zapoznaje Radę Pedagogiczną z poprawioną oceną danego ucznia.
 20. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.

 

 

Załącznik nr 3

WARUNKI I TRYB PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. O podwyższenie oceny mogą ubiegać się uczniowie, którym incydentalnie zdarzają się uchybienia związane z naruszeniem obowiązujących w szkole zasad i istniejącego regulaminu szkoły.
 3. Uczeń, który chce ubiegać się o podwyższenie oceny (tylko o jeden stopień), sam albo z rodzicami (prawnymi opiekunami) składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zapoznania się z przewidywaną oceną zachowania oraz zgłasza gotowość pracy wychowawcy klasy.
 4. Pisemna prośba powinna zawierać propozycje działań na rzecz społeczności klasowej i/ lub szkolnej z terminem realizacji oraz deklarację poprawy zachowania.
 5. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:
 6. a) wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych są usprawiedliwione,
 7. b) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez Szkołę,
 8. c) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
 9. d) uczeń wykazywał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad życia szkolnego.
 10. Komisja w składzie: Dyrektor szkoły (lub wicedyrektor), wychowawca, psycholog i/ lub pedagog, rozpatruje prośbę ucznia w ciągu tygodnia od złożenia podania, oceniając realność podjętych zobowiązań, dotychczasowe funkcjonowanie ucznia, a następnie wydaje decyzję w tej sprawie.
 11. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera informacje o terminie, składzie komisji, ustalonej ocenie oraz uzasadnieniu decyzji.
 12. W przypadku pozytywnej decyzji komisji uczeń zobowiązany jest do realizacji podjętych zobowiązań zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem, uwzględniając zalecenia komisji.
 13. Komisja pozostawia sobie prawo do określenia oczekiwań co do dalszego funkcjonowania ucznia, również w kolejnych latach nauki pod groźbą obniżenia oceny zachowania w następnym roku nauki.
 14. O decyzji komisji informowany jest uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie).
 15. Wychowawca zapoznaje grono pedagogiczne z warunkami podwyższenia rocznej oceny zachowania danego ucznia na radzie klasyfikacyjnej.
 16. Ustalona przez powyższe postępowanie ocena jest ostateczna.

 

Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej

w dniu 29 sierpnia 2017 roku

Szkoła, którą polubisz!