Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w następujących obszarach:

  1. Program w języku polskim
  2. Program nauki języków obcych (język angielski i język francuski)
  3. Program nauki innych języków nowożytnych, na zasadach ustalonych przez szkołę
  4. Program zajęć dodatkowych
  5. Program kółek olimpijskich

Dodatkowe świadczenia organizowane przez szkołę

  1. Zajęcia wyrównawcze
  2. Zajęcia reedukacyjne
  3. Transport szkolny (świadczenie płatne)

 

Raport semestralny i zebrania z rodzicami

Rodzice otrzymują raport dwa razy w roku szkolnym- na zakończenie każdego semestru szkolnego.
Wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów proponują terminy spotkań z rodzicami, podczas których umożliwiamy omówienie wyników z każdego przedmiotu.
Uprzejmie prosimy o uczestnictwo w zebraniach klasowych otwierających i podsumowujących rok szkolny. Informację o terminie spotkań indywidualnych przekazujemy rodzicom z odpowiednim wyprzedzeniem w formie elektronicznej. Celem indywidualnych spotkań jest przekazanie obserwacji o postępach z poszczególnych dziedzin lub przedmiotów oraz wspólne monitorowanie postępów ucznia.
Posiadamy dziennik elektroniczny i zachęcamy rodziców do regularnego zaglądania na jego strony.
Znajduje się w nim zapis ocen, prac domowych jak również informacje i komunikaty od nauczycieli.

Organizacja roku szkolnego

Informacje o feriach, wakacjach i innych dniach wolnych umieszczone są na stronie internetowej gimnazjum. Rodzice uzyskują informację o organizacji roku i nauczania podczas spotkania z nauczycielami.

Edukacja informatyczna

Placówka dysponuje własną pracownią komputerową ze stałym łączem internetowym, dodatkowo wyposażona jest w tablice typu „smartboard”, korzysta ze światowego programu Dell „Connected Classroom”.
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przy wykorzystaniu polskich oraz anglojęzycznych programów i mogą być realizowane podczas tygodni projektowych.

Wewnętrzny Kodeks Postępowania

Gimnazjum pracuje w oparciu o Wewnętrzny Kodeks Postępowania, na który składają się wypracowane i sprawdzone modele działania. Podstawą jest psychologia komunikacji z młodzieżą, a celem usankcjonowanie obowiązujących w szkole norm i zasad.

Obiady szkolne

Obiady szkolne są przygotowywane specjalnie dla naszych uczniów, nie zawierają szkodliwych dodatków lub barwników. Osoby z alergiami pokarmowymi dostają posiłki specjalnie sporządzone, zgodnie z wytycznymi ich opiekunów. Gimnazjum propaguje zdrowy styl żywienia i rekomenduje aby uczniowie nie przynosili na drugie śniadanie niezdrowych przekąsek.

Sport

Nauczyciele wychowania fizycznego dbają o kondycję fizyczną uczniów poprzez program zajęć ruchowych. Z racji naszego korzystnego położenia, w sprzyjającym okresie, korzystamy z rekreacji w Lesie Kabackim. Bierzemy udział w licznych rozgrywkach, turniejach i olimpiadach sportowych.

Przyjazd do szkoły i odbiór ucznia ze szkoły

Gimnazjum jest czynne od godz. 8:00 do godz.17:00. Uprzejmie prosimy o punktualne przybywanie na lekcje, jak również obowiązkowe informowanie sekretariatu o nieobecności ucznia lub jego chorobie.
Ostrzeżenie innych rodziców o możliwości wystąpienia choroby zakaźnej ma ważne znaczenie prewencyjne.
Uczniowie mogą by odebrani ze szkoły tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do ich odbioru. Uczniowie mogą także uzyskać od rodziców pozwolenie na samodzielne opuszczanie placówki. Upoważnienie musi mieć formę pisemną, może być stałe lub jednorazowe.
Uprzejmie prosimy aby uczniowie gimnazjum po przyjściu do placówki i przy jej opuszczaniu pozostawiali porządek w szatni a wyjście do domu (także z rodzicem/opiekunem/ osobą upoważnioną) zgłosili dyżurującemu nauczycielowi
Karty dostępowe do budynku są wydawane za opłatą w sekretariacie, zakup jednej karty jest obowiązkowy.

Zasady kultury osobistej obowiązujące uczniów

Uczniowie powinni zawsze pamiętać o okazaniu szacunku sobie , osobom postronnym, gościom odwiedzającym placówkę, a w szczególności nauczycielom oraz pracownikom szkoły.
Szczególny nacisk kładziemy na godne reprezentowanie placówki przed młodszymi rocznikami.
Nie tolerujemy przekleństw, niekulturalnego zachowania, popisywania się i łamania szkolnego regulaminu w tym korzystania z telefonów komórkowych.
Zawsze witamy osoby dorosłe i używamy zwrotów grzecznościowych. Prosimy rodziców o współpracę w tym zakresie i regularne przypominanie buntującej się młodzieży o jej powinnościach i obowiązkach.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie, którym objęci są uczniowie działa w kraju i za granicą od września do końca sierpnia każdego roku szkolnego, niezależnie od ilości dni feryjnych i dni wolnych.

Program profilaktyczny i wychowawczy gimnazjum

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem profilaktycznym i wychowawczym gimnazjum na stronie www.internationalschool.pl w zakładce GIMNAZJUM.
Program kładzie szczególny nacisk na zaznajomienie młodzieży z zagrożeniami typowymi dla okresu buntu i dojrzewania. Uwzględnia informacje z najnowszych raportów fundacji edukacyjnych, które monitorują zagrożenia typowe dla wieku. Program zakłada stosowanie sprawdzonych modeli i środków dydaktycznych.

Szkoła, którą polubisz!