Opłaty

Wpisowe (opłata jednorazowa/bezzwrotna) 2000 PLN

Czesne: 2000 PLN/miesiąc/ 12 miesięcy w klasie 7
2400 PLN/miesiąc/ 10 miesięcy w klasie 8
Podręczniki i ćwiczenia do programu kanadyjskiego oraz gramatyki angielskiej ćwiczenia są opłacane przez uczniów, zakup za pośrednictwem Szkoły
Podręczniki i ćwiczenia do programu polskiego i francuskiego są kupowane z dotacji ministerialnej lub przez rodziców za pośrednictwem Szkoły.

Czesne nie zawiera opłat za:

 1. wycieczki szkolne
 2. ubezpieczenie NNW
 3. niektóre podręczniki i ćwiczenia
 4. materiały do zajęć plastycznych i technicznych
 5. wyżywienie, które jest nieobowiązkowe
 6. wyjazdy integracyjne
 7. zajęcia dodatkowe płatne (jeśli szkoła posiada takie zajęcia w ofercie)
 8. dodatkowe świadczenia organizowane na życzenie rodziców np. transport szkolny

ORGAN PROWADZĄCY:

Klasy 7-8
Szkoła Międzynarodowa S.A.
Ul. Jagielska 2
02-886 Warszawa
Nr konta: 11 1910 1048 2258 3584 9621 0001

Klasy gimnazjalne:
Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Bono Linguae”

UL. JAGIELSKA 2
02-886 WARSZAWA
Nr konta:  72 1750 0012 0000 0000 2657 1375

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Rok Szkolny to okres od 1 września do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
 2. Opłaty szkolne są wymagane w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni spędzonych przez Dziecko na urlopie, dni chorobowych oraz nieobecności Dziecka w Szkole z innych przyczyn.
 3. Płatności semestralne za odpłatne zajęcia dodatkowe należy uiszczać bezpośrednio na konto organizatora zajęć.
 4. Płatności za posiłki szkolne należy uiszczać bezpośrednio na konto firmy cateringowej zgodnie z regulaminem obiadowym.
 5. Opłata za wyprawkę szkolną, wycieczki i wyjazdy dotyczy okresu od września do końca czerwca każdego Roku Szkolnego.
 6. Opłata za grupowe ubezpieczenie NNW dotyczy okresu od września do końca sierpnia każdego roku szkolnego. Ubezpieczenie działa w szkole oraz poza szkołą, 24 godziny na dobę, obejmuje zajęcia sportowe realizowane poza szkołą, z wyjątkiem sportów ekstremalnych.
 7. Opłaty za jednorazowe zobowiązania (np. czapka szkolna/teatr) należy dokonać w terminie 7 dni.
 8. Dla dzieci zapisywanych do Szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego, wpisowe jest płatne w pełnej wysokości. Wysokość czesnego będzie określona w części proporcjonalnej do upływu miesiąca i naliczona według ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu. Te same zasady dotyczą pozostałych opłat.
 9. Dla opłat dokonanych po terminie naliczamy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia aż do dnia zapłaty.
 • Umowa o kształcenie może zostać wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone.
 • W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Opiekunów Prawnych w trakcie Roku Szkolnego, całkowita Roczna Kwota Czesnego zostaje przeliczona przy założeniu występowania 10 (a nie 12) okresów rozliczeniowych w Roku Szkolnym.
 • Opiekunowie Prawni dzieci, które podlegają rocznej klasyfikacji (uzyskanie świadectwa) są zobowiązani do zapłaty na rzecz Szkoły całkowitej rocznej Kwoty Czesnego niezależnie od terminu złożenia wypowiedzenia.
 • Rabat Roczny naliczany za przedterminową płatność czesnego do dnia 5 lipca każdego Roku Szkolnego dotyczy wyłącznie całego Roku Szkolnego i nie będzie obowiązywał w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Opiekunów Prawnych przed końcem Roku Szkolnego, za który Rabat Roczny został naliczony.
 • Rozliczenie wyprawki szkolnej, wycieczek i wyjazdów oraz ubezpieczenia wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego kończącego okres wypowiedzenia.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Dziecko na wyjeździe szkolnym.
 1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za kluczyki do szafek uczniowskich oraz zagubione książki i podręczniki, wypożyczone przez dziecko z biblioteki szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYMENT REGULATIONS

 1. The school year is the period from September 1st to August 31st of each calendar year.
 2. School fees are required in full regardless of the number of days spent by the Child on vacation, sick days and the absence of the Child at School for other reasons.
 3. Semester payment for paid activities shall be made directly to the account of the Organizer of additional activities.
 4. Payment for school lunch shall be made directly to the account of the catering company pursuant to the school lunch regulations.
 5. The fee for school supplies, trips and departures applies to the period from September to the end of June of each School Year.
 6. The fee for a group accident insurance applies to the period from September to the end of August of each School Year. An insurance applies at school and outside the school, 24 hours a day, and covers sports activities outside the school, with the exception of extreme sports.
 7. One-time fees (e.g. school cap/theater) shall be made within 7 days.
 8. For children admitted to School after the beginning of the school year, the enrollment fee is paid in full. Tuition fee shall be determined in proportion to the expiry of the month and charged according to the number of calendar days in that month. The same rules apply to any other charges.
 9. For due payments, the School charges statutory interests for the delay for each day of delay until the date of payment.
 10. The Educational Agreement may be terminated with a three-month period of notice, while the termination has an effect at the end of the calendar month in which it is submitted.
 11. When the Educational Agreement is terminated by the Legal Guardians during the School Year, the total Annual Tuition Fee is calculated assuming 10 (not 12) settlement periods in the School Year.
 12. Legal Guardians of children who are subject to annual classification (obtain a certificate) are required to pay the total Annual Tuition Fee regardless of the date of submission of notice of termination.
 13. Annual Discount charged for early payment of tuition fee until July 5th of each School Year applies only to an entire school year and is not valid in the event of termination of the foregoing Agreement by the Legal Guardians before the end of the School year, for which Annual Discount is granted.
 14. Settlement of school supplies, trips, departures and insurance has an effect at the end of the last calendar month of the period of notice.
 15. Parents shall bear financial responsibility for damages caused by the Child during the school trip.
 16. Parents shall bear financial responsibility for the keys to the lockers of students and for the lost books and textbooks borrowed by the child from the school library.

Szkoła, którą polubisz!